Ontmanteling van de ‘Brusselse EU’

Een voorwaarde voor het recht op de vrijheid om wereldwijd te kiezen voor natuurlijke gezondheid

De campagne ‘Referendum voor Natuurgeneeswijzen’ is gericht op het garanderen van de vrije keuze voor natuurgeneeswijzen die zijn gebaseerd op wetenschappelijke gronden, voor alle burgers van de Europese Unie. De petitie werd inmiddels ondertekend door meer dan een kwart miljoen mensen uit alle 27 lidstaten van de EU. De Dr Rath Health Foundation coördineert dit initiatief.

De Dr Rath Health Foundation is zich volledig van bewust van het feit dat de EU niet van plan is om gehoor te geven aan de eisen van de Europese burgers, ondanks de toenemende publieke steun voor deze campagne. De ‘Brusselse EU’ is in feite een dictatoriaal instituut dat opereert buiten de fundamentele beginselen van vrijheid en democratie. De 27 ‘commissarissen’ van de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de ‘Brusselse EU’ en haar voorzitter Herman Van Rompuy, werden niet door de burgers gekozen. Het democratische kiesrecht van de burgers is in feite overgedragen en opgeofferd aan zakelijke belangen.

Ontmanteling-EU-1De dictatoriale Brusselse EU plaatst zich boven de wet
Zonder medeweten van de overgrote meerderheid van de Europese burgers is in december 2009 een Europese wet in werking gesteld die de ‘Brusselse EU’ boven de wet plaatst. Dit gebeurde door middel van het ‘Protocol over de Privileges en Immuniteit van de Europese Unie’, een onderdeel van het Verdrag van Lissabon. Minder dan 1 procentvan de bevolking van Europa werd toegestaan om hierover te stemmen. Enkele voorbeelden van de wat deze wet inhoud:

De gebouwen en terreinen van de EU in Brussel zijn “vrijgesteld van huiszoeking”. (I, hoofdstuk, artikel 1). Leden van de Europese Commissie en andere EU-ambtenaren, zijn “vrijgesteld van rechtsvervolging ten aanzien van handelingen verricht door hen in hun officiële hoedanigheid zowel in woord als in geschrift” Bovendien “blijven zij deze immuniteit genieten na beëindiging van hun ambtstermijn” (hoofdstuk V, artikel 11; hoofdstuk VII, artikel 19).

Wie deze feiten tegen het licht houdt zal begrijpen dat het een illusie is om te denken dat dit politieke instituut rekening zal houden met de wensen en het belang van de burgers. Niet een van de EU politici die het voor het zeggen hebben, werd op democratische wijze gekozen en de ambtenaren zijn boven de wet gesteld. Daarom is het een illusie om te denken dat dit instituut ooit zal luisteren naar de wensen van de burgers of handelen in hun belang.

Het belangrijkste doel van de Brusselse EUOntmanteling-EU-2
Het belangrijkste doel van de EU in Brussel is de afbraak van gezondheidszorg gebaseerd op natuurlijke methoden. Natuurlijke therapieën, die men niet kan patenteren, concurreren overal ter wereld met de middelen van farmaceutische industrie. Het farmaceutische kartel heeft een belang van miljarden dollars in de ‘handel in ziekte’. De belangen van de farmaceutische multinationals bepalen feitelijk het beleid van de EU als een soort politieke partij, die echter door niemand werd gekozen en de ‘Brusselse EU’ overheid fungeert als een handlanger die bijzondere wetten uitvaardigt.

Het doel van de zogenaamde “Richtlijn voor Voedingssupplementen” uit 2002, is opgesteld aan de hand van strikte, quasi dictatoriale beperkingen op het soort en de doseringen van de vitaminen en mineralen die mogen worden verwerkt in voedingssupplementen.

De ‘Brusselse EU’ houdt nadrukkelijk vol dat de toegestane dosering van micronutriënten op wetenschappelijke wijze wordt berekend, via de z.g. “wetenschappelijke risico-evaluatie“. In werkelijkheid echter zijn de meeste van de tot nu toe voorgestelde methoden voor de beoordeling van het veronderstelde “risico” van het consumeren supplementen, allesbehalve wetenschappelijk en zelfs zeer ontoereikend.

Door de “Europese richtlijn voor producten op basis van traditionele kruidengeneesmiddelen” uit 2004, is een onbetaalbare registratieprocedure verplicht geworden voor alle natuurlijke kruidengeneesmiddelen. Alle middelen waaraan geen speciale vergunning is verleend zijn verboden en moeten van de markt worden genomen.

Op deze manier probeert de ‘Brusselse EU’ de kruiden-sector uit te schakelen, die een bedreiging vormt voor de financiële belangen van de farmaceutische industrie met haar astronomische winsten. Om het verspreiden van informatie over natuurlijke geneeswijzen in te perken, is een zogenaamde “verordening inzake voedings-en gezondheidsclaims” uitgevaardigd in 2006. Een zeer draconische wetgeving die het openbaar maken verbiedt van alle informatie over de heilzame effecten of geneeskrachtige eigenschappen van voedingsstoffen en – middelen, tenzij deze gezondheidsclaims zijn toegestaan door de Europese Commissie. Ook als er als wetenschappelijk bewijs bestaat voor een gezondheidsclaim, dan kan het voorkomen dat een product niet op de markt wordt gebracht omdat geen goedkeuring heeft verkregen. De EU heeft als het ware een verbod op vrijheid van meningsuiting uitgevaardigd, een typisch kenmerk van een dictatoriale politiek. En dit alles om de “handel in ziekte” van de farmaceutische industrie en haar astronomische winsten te beschermen.

In januari 2002 werd door de ‘Brusselse EU’ de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opgericht. In plaats van het verbeteren van de voedselveiligheid en het beschermen van de consument, zoals zij beweert te doen, spant de EFSA zich voortdurend en systematisch in om niet-patenteerbare natuurlijke geneeswijzen en het verspreiden van informatie daarover, uit de weg te ruimen. De wetenschappelijke comités van de EFSA spelen achter de schermen een belangrijke rol hierbij omdat zij niet zijn samengesteld uit onafhankelijke deskundigen. De vergunningen van de EFSA worden willens en wetens door de leden van haar wetenschappelijke comités afgegeven om de farmaceutische, chemische en biotechnologische bedrijven te steunen. In een poging om deze zakelijke belangen te beschermen, heeft de EFSA zelfs op haar website gezet dat “het hebben van een belang niet hoeft te betekenen belangen verstrengeld worden“. Het is nauwelijks verrassend dat de overgrote meerderheid van de meer dan 44.000 gezondheidsclaims die werden ingediend ter goedkeuring, zijn afgewezen op grond de “verordening inzake voedings-en gezondheidsclaims“.

Men moet zich voor eens en altijd, bewust worden van het feit dat het inmiddels een illusie is geworden dat een beroep kan worden gedaan op de ‘Brusselse EU’ om het gebruik van goede voedingssupplementen veilig te stellen. De vraag om ons recht op natuurlijke gezondheid te beschermen, zal hooguit een ironische grijns op de gezichten van de ‘EU-commissarissen en van de andere belanghebbenden van het drugskartel, teweeg brengen.

Men zal moeten begrijpen wat de verwoestende gevolgen zijn van het beleid dat door kartel wordt gedicteerd aan de ‘Brusselse EU’: Wij leven in een tijd waarin een spectaculaire vooruitgang wordt geboekt op het gebied van natuurlijke gezondheid die gebaseerd is op wetenschappelijke feiten. De belangen van het kartel worden geplaatst boven het leven en de gezondheid van miljoenen mensen die lijden aan kanker, hart- en vaatziekten en andere welvaartsziekten.

Ontmanteling-EU-3De Nazi-Roots van de Brusselse EU
Het wordt hoog tijd dat de Europese burgers worden geïnformeerd over het criminele verleden van het farmaceutische kartel. Men moet zich bewust worden van het feit een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer ligt. Het leven van miljoenen mensen wordt ook nu weer in de waagschaal gelegd, zoals dat ook het geval was met de genocide in WO II.

Driekwart eeuw geleden bestond het chemische en farmaceutische kartel IG Farben uit multinationals zoals Bayer, BASF, Hoechst en andere. Deze bedrijven financierden de opkomst van het dictatoriale naziregime in Duitsland. Toen, net zoals ook nu, was het doel van het kartel hetzelfde: het veroveren en heersen over Europa en uiteindelijk ook over de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen.

Zoals beschreven in het baanbrekende boek “De Nazi wortels van de ‘Brusselse EU’” werden de belangrijkste architecten van de ‘Brusselse EU’ gerekruteerd uit dezelfde technocraten die eerder de plannen ontwierpen voor een naoorlogs Europa onder de volledige controle van de Nazi’s. Dit feit werd bewust meer dan zeventig jaar lang verborgen gehouden voor de Europese burgers. In dit boek wordt uitgelegd waarom het huidige beleid van de ondemocratische de ‘Brusselse EU’ een schokkende gelijkenis vertoont met de beoogde naoorlogse plannen van de nazi’s voor een “totale Europese economische ruimte.”

De rol van de Codex
Het hoofddoel van de Dr Rath Health Foundation is een nieuw wereldwijd systeem van natuurlijke gezondheidszorg, dat gebaseerd is op wetenschappelijke kennis en onderzoek op het gebied van micronutriënten. Zodra dit doel wordt bereikt zullen hart- en vaatziekten, kanker, aids en andere veel welvaartsziekten grotendeels onbekend zijn voor toekomstige generaties. Nu staat het farmaceutische kartel dit doel nog in de weg. Men is zelfs van plan om het beleid van de ‘Brusselse EU’ te gebruiken als een blauwdruk voor het uitbreiden van de heerschappij over andere continenten.

Een belangrijke partner in deze internationale pogingen van het kartel om de toegang tot natuurlijke gezondheidstherapieën in te perken is de zogenaamde Codex Alimentarius Commissie (Codex). Dit is een organisatie van de Verenigde Naties (VN) die werd opgericht in 1963 en die wordt gefinancierd door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de voedsel- en landbouworganisatie (FAO). De belangrijkste activiteiten van de Codex is het opstellen van mondiale normen voor alle levensmiddelen, inclusief voedingssupplementen. De 27 EU-landen maken steeds meer gebruik van de Codex als middel om regelgeving over voedsel en voedingsmiddelen aan te passen, naar voorbeeld van de wetgeving van de ‘Brusselse EU’.

Door het exporteren van de beperkingen van de Codex op voedingssupplementen naar andere regio’s zoals Zuid-Oost-Azië, via de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN); Afrika, via de Afrikaanse Unie; Zuid-Amerika, door middel van de Mercosur en de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties; en Noord-Amerika, door middel van de voorgestelde Noord-Amerikaanse Unie, wil het farmaceutische kartel het leven en de lichamen van miljarden mensen gebruiken als afzetmarkt voor haar gepatenteerde synthetische medicamenten.

Samenvattend:

  1. De ‘Brusselse EU’ is een dictatoriale structuur die de belangen behartigt van de multinationals en zij vormt een bedreiging voor het leven van miljoenen Europese burgers. Als de Europese burgers nu niet overgaan tot actie, zal deze dictatoriale structuur blijven bestaan en zullen de komende generaties en op den duur de hele wereld, daaraan worden onderworpen.
  2. Door deze fundamenteel ondemocratische structuur – met de Europese Commissie die alle uitvoerende macht en het EU-Parlement dat slechts als een vijgenblad dient – kan de ‘Brusselse EU’ niet worden gereformeerd. Daarom moet dit instituut openbaar worden afgewezen, ontmanteld en uiteindelijk worden vervangen door een democratisch stelsel: een Europa van, voor en door de burgers.
  3. De ontmanteling van de dictatoriale invloed van de multinationals die de wet voorschrijven aan de ‘Brusselse EU’ – en daarmee over de Europese bevolking – vormt een voorwaarde voor het uit de weg ruimen van veel voorkomende ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker. Als we erin slagen om deze ziekten onder controle te krijgen, kunnen we een gezondere wereld creëren voor onze kinderen en alle toekomstige generaties.

Wat de Europese burgers nu kunnen doen
Voor het verkrijgen van de vrije schikking over natuurlijke gezondheidszorg, zouden iedere Europeaan die zich betrokken voelt, de volgende acties kunnen ondernemen:

  • Lees het boek “De nazi wortels van de ‘Brusselse EU’“.
  • Verstuur de link naar dit belangrijke online boek aan iedereen die u kent om ervoor te zorgen dat iedereen zelf de feiten kan evalueren en beoordelen.
  • Schrijf naar lokale, nationale en Europese politici om te vragen te stellen over de handelswijze van de ‘Brusselse EU’ en eis dat deze politici alles doen wat in hun macht ligt om de ‘Brusselse EU’ te ontmantelen.
  • Eis van nationale politici dat zij de totstandkoming van wetten die het recht op een referendum vastleggen in de wetgeving van hun land ‘grondwetten. De schriftelijke reactie op deze vraag zal niet alleen aantonen waar de loyaliteit van deze politici ligt, maar zal ook laten zien in hoeverre zij gemotiveerd zijn om de democratie te handhaven.
  • Ondersteun de petitie ‘Een referendum voor natuurgeneeswijzen‘ en breng dit onder de aandacht van de democratisch-gemotiveerde politici, om druk op hen uit te oefenen zodat zij zich gaan inzetten voor het beschermen van de vrije, onbeperkte toegang tot natuurlijke geneeswijzen. Dit moet een onvervreemdbaar recht worden in een nieuw en democratisch Europa.

Door bovengenoemde maatregelen zal men niet alleen helpen om de vrije keuze voor natuurlijke gezondheid te behouden, zo kan men ook voorkomen dat het kartel er in slaagt om haar doel te bereiken: het exporteren van de blauwdruk van de ‘Brusselse EU’ naar alle landen in de wereld.

Het blootstellen van Europese politici die zich lenen als instrumenten van het farmaceutische kartel is belangrijk.

Wij nodigen alle Europese burgers de reacties die zij van politici hebben ontvangen, naar ons op te sturen via het volgende emailadres: info@dr-rath-foundation.org. Met uw toestemming, zullen wij deze reacties op onze website publiceren, uiteraard worden alle persoonlijke gegevens verwijderd, tenzij wij daar uitdrukkelijk toestemming voor verkrijgen.

De publicatie van deze brieven en reacties zal aan iedereen duidelijk maken welke Europese politici wel en niet gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor de democratie en welke bewust of onbewust, fungeren als instrument van het farmaceutische Kartel. Uiteindelijk kan de vrijheid om te kunnen beschikken over een natuurlijke gezondheidszorg alleen worden veilig gesteld door op grote schaal het woord te verspreiden onder de politici die zich bewust of onbewust lenen voor het behartigen van de commerciële belangen. Zij zouden moeten worden vervangen door politici die werkelijk gemotiveerd zijn om de democratie te handhaven. Dit is een taak die weggelegd is voor alle Europese burgers en een onschatbare dienst levert aan de hele mensheid.

Gesundheitssymposium in Berlin am 25.11.2001:

http://www4ger.dr-rath-foundation.org/infothek/videos/dr_rath_vortraege.html?video=gesundheitssymposium

Krebs – Das Ende einer Volkskrankheit Okt 2011

http://www4ger.dr-rath-foundation.org/infothek/videos/dr_rath_vortraege.html?video=krebsendevolkskrankheit

 

Bron: http://www4nl.dr-rath-foundation.org/nieuws/2011_05_may_12_ontmanteling_van_de_brusselse_eu.html

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.