Grondwet 01-06-2013

Grondwet

(Tekst geldend op: 01-06-2013)


Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus

1815

Hoofdstuk 1. Grondrechten

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen

gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op

welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 2

 • 1.De wet regelt wie Nederlander is.

 • 2.De wet regelt de toelating en de uitzetting van

  vreemdelingen.

 • 3.Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag.

  Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet

  gegeven.

 • 4.Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de

  gevallen, bij de wet bepaald.

Artikel 3

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst

benoembaar.

Artikel 4

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen

vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van

deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde

beperkingen en uitzonderingen.

Artikel 5

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd

gezag in te dienen.

Artikel 6

 • 1.Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging,

  individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden,

  behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

 • 2.De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten

  gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming

  van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter

  bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Artikel 7

 • 1.Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers

  gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders

  verantwoordelijkheid volgens de wet.

 • 2.De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen

  voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of

  televisieuitzending.

 • 3.Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere

  dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand

  voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens

  ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het

  geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan

  zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

 • 4.De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken

  van handelsreclame.

Artikel 8

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht

worden beperkt in het belang van de openbare orde.

Artikel 9

 • 1.Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend,

  behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

 • 2.De wet kan regels stellen ter bescherming van de

  gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding

  of voorkoming van wanordelijkheden.

Artikel 10

 • 1.Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen

  beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke

  levenssfeer.

 • 2.De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke

  levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van

  persoonsgegevens.

 • 3.De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op

  kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het

  gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering

  van zodanige gegevens.

Artikel 11

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen

beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Artikel 12

 • 1.Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de

  bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens

  de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet

  zijn aangewezen.

 • 2.Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn

  voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het

  binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde

  uitzonderingen.

 • 3.Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk

  verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het

  binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of

  dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens

  bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag

  worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan

  de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang

  van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend

  verzet.

Artikel 13

 • 1.Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij

  de wet bepaald, op last van de rechter.

 • 2.Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve,

  in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging

  van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Artikel 14

 • 1.Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en

  tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander

  naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

 • 2.De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te

  zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening

  geboden is.

 • 3.In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat

  recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade,

  indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd

  gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de

  uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

Artikel 15

 • 1.Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag

  niemand zijn vrijheid worden ontnomen.

 • 2.Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid

  is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling

  verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord

  binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast

  de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de

  vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

 • 3.De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn

  vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn

  plaats.

 • 4.Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan

  worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover

  deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

Artikel 16

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan

voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Artikel 17

Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die

de wet hem toekent.

Artikel 18

 • 1.Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen

  bijstaan.

 • 2.De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand

  aan minder draagkrachtigen.

Artikel 19

 • 1.Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van

  zorg der overheid.

 • 2.De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die

  arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij,

  alsmede omtrent medezeggenschap.

 • 3.Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid

  wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de

  wet gesteld.

Artikel 20

 • 1.De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart

  zijn voorwerp van zorg der overheid.

 • 2.De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale

  zekerheid.

 • 3.Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen

  voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand

  van overheidswege.

Artikel 21

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het

land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22

 • 1.De overheid treft maatregelen ter bevordering van de

  volksgezondheid.

 • 2.Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van

  zorg der overheid.

 • 3.Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele

  ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Artikel 23

 • 1.Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der

  regering.

 • 2.Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van

  de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van

  onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de

  zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij

  de wet te regelen.

 • 3.Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders

  godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

 • 4.In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar

  algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam

  aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan

  afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het

  ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.

 • 5.De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit

  de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden

  bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het

  bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

 • 6.Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs

  zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit

  de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het

  openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die

  regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder

  onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de

  aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.

 • 7.Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de

  bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar

  dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare

  kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor

  het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend

  hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden

  verleend.

 • 8.De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs

  verslag aan de Staten-Generaal.

Hoofdstuk 2. Regering

§ 1. Koning

Artikel 24

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers

van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Artikel 25

Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens

erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het

oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens

dezelfde regel. Bij gebreke van eigen nakomelingen gaat het

koningschap op gelijke wijze over op de wettige nakomelingen

eerst van zijn ouder, dan van zijn grootouder, in de lijn van

erfopvolging, voor zover de overleden Koning niet verder

bestaand dan in de derde graad van bloedverwantschap.

Artikel 26

Het kind, waarvan een vrouw zwanger is op het ogenblik van het

overlijden van de Koning, wordt voor de erfopvolging als reeds

geboren aangemerkt. Komt het dood ter wereld, dan wordt het

geacht nooit te hebben bestaan.

Artikel 27

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging

overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na

de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de

erfopvolging uitgesloten.

Artikel 28

 • 1.De Koning, een huwelijk aangaande buiten bij de wet

  verleende toestemming, doet daardoor afstand van het

  koningschap.

 • 2.Gaat iemand die het koningschap van de Koning kan beërven

  een zodanig huwelijk aan, dan is hij met de uit dit huwelijk

  geboren kinderen en hun nakomelingen van de erfopvolging

  uitgesloten.

 • 3.De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake van

  een voorstel van wet, strekkende tot het verlenen van

  toestemming, in verenigde vergadering.

Artikel 29

 • 1.Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen

  bij een wet een of meer personen van de erfopvolging worden

  uitgesloten.

 • 2.Het voorstel daartoe wordt door of vanwege de Koning

  ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter

  zake in verenigde vergadering. Zij kunnen het voorstel

  alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal

  uitgebrachte stemmen.

Artikel 30

 • 1.Wanneer vooruitzicht bestaat dat een opvolger zal ontbreken,

  kan deze worden benoemd bij een wet. Het voorstel wordt door

  of vanwege de Koning ingediend. Na de indiening van het

  voorstel worden de kamers ontbonden. De nieuwe kamers

  beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

  Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee

  derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2.Indien bij overlijden van de Koning of bij afstand van het

  koningschap een opvolger ontbreekt, worden de kamers

  ontbonden. De nieuwe kamers komen binnen vier maanden na het

  overlijden of de afstand in verenigde vergadering bijeen ten

  einde te besluiten omtrent de benoeming van een Koning. Zij

  kunnen een opvolger alleen benoemen met ten minste twee

  derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 31

 • 1.Een benoemde Koning kan krachtens erfopvolging alleen worden

  opgevolgd door zijn wettige nakomelingen.

 • 2.De bepalingen omtrent de erfopvolging en het eerste lid van

  dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op een

  benoemde opvolger, zolang deze nog geen Koning is.

Artikel 32

Nadat de Koning de uitoefening van het koninklijk gezag heeft

aangevangen, wordt hij zodra mogelijk beëdigd en ingehuldigd in

de hoofdstad Amsterdam in een openbare verenigde vergadering van

de Staten-Generaal. Hij zweert of belooft trouw aan de Grondwet

en een getrouwe vervulling van zijn ambt. De wet stelt nadere

regels vast.

Artikel 33

De Koning oefent het koninklijk gezag eerst uit, nadat hij de

leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Artikel 34

De wet regelt het ouderlijk gezag en de voogdij over de

minderjarige Koning en het toezicht daarop. De Staten-Generaal

beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

Artikel 35

 • 1.Wanneer de ministerraad van oordeel is dat de Koning buiten

  staat is het koninklijk gezag uit te oefenen, bericht hij

  dit onder overlegging van het daartoe gevraagde advies van

  de Raad van State aan de Staten-Generaal, die daarop in

  verenigde vergadering bijeenkomen.

 • 2.Delen de Staten-Generaal dit oordeel, dan verklaren zij dat

  de Koning buiten staat is het koninklijk gezag uit te

  oefenen. Deze verklaring wordt bekend gemaakt op last van de

  voorzitter der vergadering en treedt terstond in werking.

 • 3.Zodra de Koning weer in staat is het koninklijk gezag uit

  te oefenen, wordt dit bij de wet verklaard. De

  Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in

  verenigde vergadering. Terstond na de bekendmaking van deze

  wet hervat de Koning de uitoefening van het koninklijk

  gezag.

 • 4.De wet regelt zo nodig het toezicht over de persoon van de

  Koning indien hij buiten staat is verklaard het koninklijk

  gezag uit te oefenen. De Staten-Generaal beraadslagen en

  besluiten ter zake in verenigde vergadering.

Artikel 36

De Koning kan de uitoefening van het koninklijk gezag tijdelijk

neerleggen en die uitoefening hervatten krachtens een wet,

waarvan het voorstel door of vanwege hem wordt ingediend. De

Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde

vergadering.

Artikel 37

 • 1.Het koninklijk gezag wordt uitgeoefend door een regent:

  • a. zolang de Koning de leeftijd van achttien jaar niet

   heeft bereikt;

  • b. indien een nog niet geboren kind tot het koningschap

   geroepen kan zijn;

  • c. indien de Koning buiten staat is verklaard het

   koninklijk gezag uit te oefenen;

  • d. indien de Koning de uitoefening van het koninklijk

   gezag tijdelijk heeft neergelegd;

  • e. zolang na het overlijden van de Koning of na diens

   afstand van het koningschap een opvolger ontbreekt.

 • 2.De regent wordt benoemd bij de wet. De Staten-Generaal

  beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

 • 3.In de gevallen, genoemd in het eerste lid onder c en d, is

  de nakomeling van de Koning die zijn vermoedelijke opvolger

  is, van rechtswege regent indien hij de leeftijd van

  achttien jaar heeft bereikt.

 • 4.De regent zweert of belooft trouw aan de Grondwet en een

  getrouwe vervulling van zijn ambt, in een verenigde

  vergadering van de Staten-Generaal. De wet geeft nadere

  regels omtrent het regentschap en kan voorzien in de

  opvolging en de vervanging daarin. De Staten-Generaal

  beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

 • 5.Op de regent zijn de artikelen 35 en

  36 van

  overeenkomstige toepassing.

Artikel 38

Zolang niet in de uitoefening van het koninklijk gezag is

voorzien, wordt dit uitgeoefend door de Raad van State.

Artikel 39

De wet regelt, wie lid is van het koninklijk huis.

Artikel 40

 • 1.De Koning ontvangt jaarlijks ten laste van het Rijk

  uitkeringen naar regels bij de wet te stellen. Deze wet

  bepaalt aan welke andere leden van het koninklijk huis

  uitkeringen ten laste van het Rijk worden toegekend en

  regelt deze uitkeringen.

 • 2.De door hen ontvangen uitkeringen ten laste van het Rijk,

  alsmede de vermogensbestanddelen welke dienstbaar zijn aan

  de uitoefening van hun functie, zijn vrij van persoonlijke

  belastingen. Voorts is hetgeen de Koning of zijn

  vermoedelijke opvolger krachtens erfrecht of door schenking

  verkrijgt van een lid van het koninklijk huis vrij van de

  rechten van successie, overgang en schenking. Verdere

  vrijdom van belasting kan bij de wet worden verleend.

 • 3.De kamers der Staten-Generaal kunnen voorstellen van in de

  vorige leden bedoelde wetten alleen aannemen met ten minste

  twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 41

De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn

Huis in.

§ 2. Koning en ministers

Artikel 42

 • 1.De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.

 • 2.De Koning is onschendbaar; de ministers zijn

  verantwoordelijk.

Artikel 43

De minister-president en de overige ministers worden bij

koninklijk besluit benoemd en ontslagen.

Artikel 44

 • 1.Bij koninklijk besluit worden ministeries ingesteld. Zij

  staan onder leiding van een minister.

 • 2.Ook kunnen ministers worden benoemd die niet belast zijn

  met de leiding van een ministerie.

Artikel 45

 • 1.De ministers vormen te zamen de ministerraad.

 • 2.De minister-president is voorzitter van de ministerraad.

 • 3.De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen

  regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Artikel 46

 • 1.Bij koninklijk besluit kunnen staatssecretarissen worden

  benoemd en ontslagen.

 • 2.Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de

  minister het nodig acht en met inachtneming van diens

  aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De

  staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk,

  onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.

Artikel 47

Alle wetten en koninklijke besluiten worden door de Koning en

door een of meer ministers of staatssecretarissen ondertekend.

Artikel 48

Het koninklijk besluit waarbij de minister-president wordt

benoemd, wordt mede door hem ondertekend. De koninklijke

besluiten waarbij de overige ministers en de staatssecretarissen

worden benoemd of ontslagen, worden mede door de

minister-president ondertekend.

Artikel 49

Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de ministers en de

staatssecretarissen bij de aanvaarding van hun ambt ten

overstaan van de Koning een eed, dan wel verklaring en belofte,

van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet

en een getrouwe vervulling van hun ambt.

Hoofdstuk 3. Staten-Generaal

§ 1. Inrichting en samenstelling

Artikel 50

De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse

volk.

Artikel 51

 • 1.De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste

  Kamer.

 • 2.De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden.

 • 3.De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden.

 • 4.Bij een verenigde vergadering worden de kamers als één

  beschouwd.

Artikel 52

 • 1.De zittingsduur van beide kamers is vier jaren.

 • 2.Indien voor de provinciale staten bij de wet een andere

  zittingsduur dan vier jaren wordt vastgesteld, wordt daarbij

  de zittingsduur van de Eerste Kamer in overeenkomstige zin

  gewijzigd.

Artikel 53

 • 1.De leden van beide kamers worden gekozen op de grondslag van

  evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen

  grenzen.

 • 2.De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming.

Artikel 54

 • 1.De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen

  door de Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar

  hebben bereikt, behoudens bij de wet te bepalen

  uitzonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen

  ingezetenen zijn.

 • 2.Van het kiesrecht is uitgesloten hij die wegens het begaan van een daartoe bij de wet

  aangewezen delict bij onherroepelijke rechterlijke

  uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van

  ten minste een jaar en hierbij tevens is ontzet van

  het kiesrecht.

Artikel 55

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van

provinciale staten. De verkiezing wordt, behoudens in geval van

ontbinding der kamer, gehouden binnen drie maanden na de

verkiezing van de leden van provinciale staten.

Artikel 56

Om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn is vereist dat men

Nederlander is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en

niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Artikel 57

 • 1.Niemand kan lid van beide kamers zijn.

 • 2.Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn

  minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid

  van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman of

  substituut-ombudsman, of lid van of procureur-generaal of

  advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

 • 3.Niettemin kan een minister of staatssecretaris, die zijn

  ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen met

  het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die

  beschikbaarstelling is beslist.

 • 4.De wet kan ten aanzien van andere openbare betrekkingen

  bepalen dat zij niet gelijktijdig met het lidmaatschap van

  de Staten-Generaal of van een der kamers kunnen worden

  uitgeoefend.

Artikel 57a

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de

Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.

Artikel 58

Elke kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar nieuwbenoemde

leden en beslist met inachtneming van bij de wet te stellen

regels de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrieven

of de verkiezing zelf rijzen.

Artikel 59

Alles, wat verder het kiesrecht en de verkiezingen betreft,

wordt bij de wet geregeld.

Artikel 60

Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de

kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een

eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren

of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling

van hun ambt.

Artikel 61

 • 1.Elk der kamers benoemt uit de leden een voorzitter.

 • 2.Elk der kamers benoemt een griffier. Deze en de overige

  ambtenaren van de kamers kunnen niet tevens lid van de

  Staten-Generaal zijn.

Artikel 62

De voorzitter van de Eerste Kamer heeft de leiding van de

verenigde vergadering.

Artikel 63

Geldelijke voorzieningen ten behoeve van leden en gewezen leden

van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden worden bij de wet

geregeld. De kamers kunnen een voorstel van wet ter zake alleen

aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte

stemmen.

Artikel 64

 • 1.Elk der kamers kan bij koninklijk besluit worden ontbonden.

 • 2.Het besluit tot ontbinding houdt tevens de last in tot een

  nieuwe verkiezing voor de ontbonden kamer en tot het

  samenkomen van de nieuw gekozen kamer binnen drie maanden.

 • 3.De ontbinding gaat in op de dag waarop de nieuw gekozen

  kamer samenkomt.

 • 4.De wet stelt de zittingsduur van een na ontbinding

  optredende Tweede Kamer vast; de termijn mag niet langer

  zijn dan vijf jaren. De zittingsduur van een na ontbinding

  optredende Eerste Kamer eindigt op het tijdstip waarop de

  zittingsduur van de ontbonden kamer zou zijn geëindigd.

§ 2. Werkwijze

Artikel 65

Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet

te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een

verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting

van het door de regering te voeren beleid gegeven.

Artikel 66

 • 1.De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn openbaar.

 • 2.De deuren worden gesloten, wanneer een tiende deel van het

  aantal aanwezige leden het vordert of de voorzitter het

  nodig oordeelt.

 • 3.Door de kamer, onderscheidenlijk de kamers in verenigde

  vergadering, wordt vervolgens beslist of met gesloten deuren

  zal worden beraadslaagd en besloten.

Artikel 67

 • 1.De kamers mogen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering

  alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft

  van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering

  aanwezig is.

 • 2.Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 3.De leden stemmen zonder last.

 • 4.Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping

  gestemd, wanneer één lid dit verlangt.

Artikel 68

De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk

afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of

schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen

waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de

staat.

Artikel 69

 • 1.De ministers en de staatssecretarissen hebben toegang tot de

  vergaderingen en kunnen aan de beraadslaging deelnemen.

 • 2.Zij kunnen door de kamers elk afzonderlijk en in verenigde

  vergadering worden uitgenodigd om ter vergadering aanwezig

  te zijn.

 • 3.Zij kunnen zich in de vergaderingen doen bijstaan door de

  personen, daartoe door hen aangewezen.

Artikel 70

Beide kamers hebben, zowel ieder afzonderlijk als in verenigde

vergadering, het recht van onderzoek (enquête), te regelen bij

de wet.

Artikel 71

De leden van de Staten-Generaal, de ministers, de

staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan de

beraadslaging, kunnen niet in rechte worden vervolgd of

aangesproken voor hetgeen zij in de vergaderingen van de

Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of aan

deze schriftelijk hebben overgelegd.

Artikel 72

De kamers stellen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering

een reglement van orde vast.

Hoofdstuk 4. Raad van State, Algemene Rekenkamer,

Nationale ombudsman en vaste colleges van advies

Artikel 73

 • 1.De Raad van State of een afdeling van de Raad wordt gehoord

  over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene

  maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot

  goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal. In bij de

  wet te bepalen gevallen kan het horen achterwege blijven.

 • 2.De Raad of een afdeling van de Raad is belast met het

  onderzoek van de geschillen van bestuur die bij koninklijk

  besluit worden beslist en draagt de uitspraak voor.

 • 3.De wet kan aan de Raad of een afdeling van de Raad de

  uitspraak in geschillen van bestuur opdragen.

Artikel 74

 • 1.De Koning is voorzitter van de Raad van State. De

  vermoedelijke opvolger van de Koning heeft na het bereiken

  van de leeftijd van achttien jaar van rechtswege zitting in

  de Raad. Bij of krachtens de wet kan aan andere leden van

  het koninklijk huis zitting in de Raad worden verleend.

 • 2.De leden van de Raad worden bij koninklijk besluit voor het

  leven benoemd.

 • 3.Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet

  te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

 • 4.In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de

  Raad worden geschorst of ontslagen.

 • 5.De wet regelt overigens hun rechtspositie.

Artikel 75

 • 1.De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid

  van de Raad van State.

 • 2.Bij de wet kunnen aan de Raad of een afdeling van de Raad

  ook andere taken worden opgedragen.

Artikel 76

De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de

ontvangsten en uitgaven van het Rijk.

Artikel 77

 • 1.De leden van de Algemene Rekenkamer worden bij koninklijk

  besluit voor het leven benoemd uit een voordracht van drie

  personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der

  Staten-Generaal.

 • 2.Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet

  te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

 • 3.In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de

  Hoge Raad worden geschorst of ontslagen.

 • 4.De wet regelt overigens hun rechtspositie.

Artikel 78

 • 1.De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid

  van de Algemene Rekenkamer.

 • 2.Bij de wet kunnen aan de Algemene Rekenkamer ook andere

  taken worden opgedragen.

Artikel 78a

 • 1.De Nationale ombudsman verricht op verzoek of uit eigen

  beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van

  het Rijk en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen.

 • 2.De Nationale ombudsman en een substituut-ombudsman worden

  voor een bij de wet te bepalen termijn benoemd door de

  Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op eigen verzoek en wegens

  het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden

  zij ontslagen. In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen

  zij door de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden

  geschorst of ontslagen. De wet regelt overigens hun rechtspositie.

 • 3.De wet regelt de bevoegdheid en werkwijze van de Nationale ombudsman.

 • 4.Bij of krachtens de wet kunnen aan de Nationale ombudsman

  ook andere taken worden opgedragen.

Artikel 79

 • 1.Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur

  van het Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet.

 • 2.De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid

  van deze colleges.

 • 3.Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere

  dan adviserende taken worden opgedragen.

Artikel 80

 • 1.De adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges worden

  openbaar gemaakt volgens regels bij de wet te stellen.

 • 2.Adviezen, uitgebracht ter zake van voorstellen van wet die

  door of vanwege de Koning worden ingediend, worden,

  behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen, aan de

  Staten-Generaal overgelegd.

Hoofdstuk 5. Wetgeving en bestuur

§ 1. Wetten en andere voorschriften

Artikel 81

De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de

Staten-Generaal gezamenlijk.

Artikel 82

 • 1.Voorstellen van wet kunnen worden ingediend door of vanwege

  de Koning en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 • 2.Voorstellen van wet waarvoor behandeling door de

  Staten-Generaal in verenigde vergadering is voorgeschreven,

  kunnen worden ingediend door of vanwege de Koning en, voor

  zover de betreffende artikelen van hoofdstuk 2 dit

  toelaten, door de verenigde vergadering.

 • 3.Voorstellen van wet, in te dienen door de Tweede Kamer

  onderscheidenlijk de verenigde vergadering, worden bij haar

  door een of meer leden aanhangig gemaakt.

Artikel 83

Voorstellen van wet, ingediend door of vanwege de Koning, worden

gezonden aan de Tweede Kamer of, indien daarvoor behandeling

door de Staten-Generaal in verenigde vergadering is

voorgeschreven, aan deze vergadering.

Artikel 84

 • 1.Zolang een voorstel van wet, ingediend door of vanwege de

  Koning, niet door de Tweede Kamer onderscheidenlijk de

  verenigde vergadering is aangenomen, kan het door haar, op

  voorstel van een of meer leden, en vanwege de regering

  worden gewijzigd.

 • 2.Zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde

  vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet

  heeft aangenomen, kan het door haar, op voorstel van een of

  meer leden, en door het lid of de leden door wie het

  aanhangig is gemaakt, worden gewijzigd.

Artikel 85

Zodra de Tweede Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen of

tot indiening van een voorstel heeft besloten, zendt zij het aan

de Eerste Kamer, die het voorstel overweegt zoals het door de

Tweede Kamer aan haar is gezonden. De Tweede Kamer kan een of

meer van haar leden opdragen een door haar ingediend voorstel in

de Eerste Kamer te verdedigen.

Artikel 86

 • 1.Zolang een voorstel van wet niet door de Staten-Generaal is

  aangenomen, kan het door of vanwege de indiener worden

  ingetrokken.

 • 2.Zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde

  vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet

  heeft aangenomen, kan het door het lid of de leden door wie

  het aanhangig is gemaakt, worden ingetrokken.

Artikel 87

 • 1.Een voorstel wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is

  aangenomen en door de Koning is bekrachtigd.

 • 2.De Koning en de Staten-Generaal geven elkaar kennis van hun

  besluit omtrent enig voorstel van wet.

Artikel 88

De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de

wetten. Zij treden niet in werking voordat zij zijn

bekendgemaakt.

Artikel 89

 • 1.Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk

  besluit vastgesteld.

 • 2.Voorschriften, door straffen te handhaven, worden daarin

  alleen gegeven krachtens de wet. De wet bepaalt de op te

  leggen straffen.

 • 3.De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de

  algemene maatregelen van bestuur. Zij treden niet in werking

  voordat zij zijn bekendgemaakt.

 • 4.Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing

  op andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende

  voorschriften.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale

rechtsorde.

Artikel 91

 • 1.Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze

  worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de

  Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen waarin geen

  goedkeuring is vereist.

 • 2.De wet bepaalt de wijze waarop de goedkeuring wordt

  verleend en kan voorzien in stilzwijgende goedkeuring.

 • 3.Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de

  Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de

  kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee

  derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 92

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde

lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan

volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving,

bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

Artikel 93

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke

organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden,

hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.

Artikel 94

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden

geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met

een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten

van volkenrechtelijke organisaties.

Artikel 95

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van verdragen en

besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Artikel 96

 • 1.Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na

  voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal.

 • 2.De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de

  Staten-Generaal ten gevolge van een feitelijk bestaande

  oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken.

 • 3.De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in

  verenigde vergadering.

 • 4.Het bepaalde in het eerste en het derde lid is van

  overeenkomstige toepassing voor een verklaring dat een

  oorlog beëindigd is.

Artikel 97

 • 1.Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de

  belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de

  handhaving en de bevordering van de internationale

  rechtsorde, is er een krijgsmacht.

 • 2.De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.

Artikel 98

 • 1.De krijgsmacht bestaat uit vrijwillig dienenden en kan mede

  bestaan uit dienstplichtigen.

 • 2.De wet regelt de verplichte militaire dienst en de

  bevoegdheid tot opschorting van de oproeping in werkelijke

  dienst.

Artikel 99

De wet regelt vrijstelling van militaire dienst wegens ernstige

gewetensbezwaren.

Artikel 99a

Volgens bij de wet te stellen regels kunnen plichten worden

opgelegd ten behoeve van de civiele verdediging.

Artikel 100

 • 1.De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf inlichtingen

  over de inzet of het ter beschikking stellen van de

  krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de

  internationale rechtsorde. Daaronder is begrepen het vooraf

  verstrekken van inlichtingen over de inzet of het ter

  beschikking stellen van de krijgsmacht voor humanitaire

  hulpverlening in geval van gewapend conflict.

 • 2.Het eerste lid geldt niet, indien dwingende redenen het

  vooraf verstrekken van inlichtingen verhinderen. In dat

  geval worden inlichtingen zo spoedig mogelijk verstrekt.

Artikel 101 [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel 102 [Vervallen per 18-07-2000]

Artikel 103

 • 1.De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit-

  of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de

  wet als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan

  worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen.

 • 2.Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen

  inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies,

  gemeenten en waterschappen, van de grondrechten geregeld in

  de artikelen 6,

  voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten

  plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft,

  7, 8, 9, 12, tweede en derde

  lid, en 13, alsmede van

  artikel 113, eerste en derde

  lid.

 • 3.Terstond na de afkondiging van een uitzonderingstoestand en

  voorts, zolang deze niet bij koninklijk besluit is

  opgeheven, telkens wanneer zij zulks nodig oordelen

  beslissen de Staten-Generaal omtrent het voortduren daarvan;

  zij beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde

  vergadering.

Artikel 104

Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet.

Andere heffingen van het Rijk worden bij de wet geregeld.

Artikel 105

 • 1.De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk

  wordt bij de wet vastgesteld.

 • 2.Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten

  door of vanwege de Koning ingediend op het in

  artikel 65

  bedoelde tijdstip.

 • 3.De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het

  Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de

  bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer

  goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal

  overgelegd.

 • 4.De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van

  het Rijk.

Artikel 106

De wet regelt het geldstelsel.

Artikel 107

 • 1.De wet regelt het burgerlijk recht, het strafrecht en het

  burgerlijk en strafprocesrecht in algemene wetboeken,

  behoudens de bevoegdheid tot regeling van bepaalde

  onderwerpen in afzonderlijke wetten.

 • 2.De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast.

Artikel 108 [Vervallen per 25-03-1999]

Artikel 109

De wet regelt de rechtspositie van de ambtenaren. Zij stelt

tevens regels omtrent hun bescherming bij de arbeid en omtrent

medezeggenschap.

Artikel 110

De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak

openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.

Artikel 111

Ridderorden worden bij de wet ingesteld.

Hoofdstuk 6. Rechtspraak

Artikel 112

 • 1.Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van

  geschillen over burgerlijke rechten en over

  schuldvorderingen.

 • 2.De wet kan de berechting van geschillen die niet uit

  burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, opdragen

  hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die

  niet tot de rechterlijke macht behoren. De wet regelt de

  wijze van behandeling en de gevolgen van de beslissingen.

Artikel 113

 • 1.Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting

  van strafbare feiten.

 • 2.Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij de

  wet geregeld.

 • 3.Een straf van vrijheidsontneming kan uitsluitend door de

  rechterlijke macht worden opgelegd.

 • 4.Voor berechting buiten Nederland en voor het

  oorlogsstrafrecht kan de wet afwijkende regels stellen.

Artikel 114

De doodstraf kan niet worden opgelegd.

Artikel 115

Ten aanzien van de in artikel 112, tweede

lid, bedoelde geschillen kan administratief

beroep worden opengesteld.

Artikel 116

 • 1.De wet wijst de gerechten aan die behoren tot de

  rechterlijke macht.

 • 2.De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid

  van de rechterlijke macht.

 • 3.De wet kan bepalen, dat aan rechtspraak door de

  rechterlijke macht mede wordt deelgenomen door personen die

  niet daartoe behoren.

 • 4.De wet regelt het toezicht door leden van de rechterlijke

  macht met rechtspraak belast uit te oefenen op de

  ambtsvervulling door zodanige leden en door de personen

  bedoeld in het vorige lid.

Artikel 117

 • 1.De leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en

  de procureur-generaal bij de Hoge Raad worden bij koninklijk

  besluit voor het leven benoemd.

 • 2.Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet

  te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

 • 3.In de gevallen bij de wet bepaald kunnen zij door een bij

  de wet aangewezen, tot de rechterlijke macht behorend

  gerecht worden geschorst of ontslagen.

 • 4.De wet regelt overigens hun rechtspositie.

Artikel 118

 • 1.De leden van de Hoge Raad der Nederlanden worden benoemd uit

  een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede

  Kamer der Staten-Generaal.

 • 2.De Hoge Raad is in de gevallen en binnen de grenzen bij de

  wet bepaald, belast met de cassatie van rechterlijke

  uitspraken wegens schending van het recht.

 • 3.Bij de wet kunnen aan de Hoge Raad ook andere taken worden

  opgedragen.

Artikel 119

De leden van de Staten-Generaal, de ministers en de

staatssecretarissen staan wegens ambtsmisdrijven in die

betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor de Hoge

Raad. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk

besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.

Artikel 120

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid

van wetten en verdragen.

Artikel 121

Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de

terechtzittingen in het openbaar plaats en houden de vonnissen

de gronden in waarop zij rusten. De uitspraak geschiedt in het

openbaar.

Artikel 122

 • 1.Gratie wordt verleend bij koninklijk besluit na advies van

  een bij de wet aangewezen gerecht en met inachtneming van

  bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

 • 2.Amnestie wordt bij of krachtens de wet verleend.

Hoofdstuk 7. Provincies, gemeenten, waterschappen

en andere openbare lichamen

Artikel 123

 • 1.Bij de wet kunnen provincies en gemeenten worden opgeheven

  en nieuwe ingesteld.

 • 2.De wet regelt de wijziging van provinciale en gemeentelijke

  grenzen.

Artikel 124

 • 1.Voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot

  regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen

  overgelaten.

 • 2.Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies

  en gemeenten worden gevorderd bij of krachtens de wet.

Artikel 125

 • 1.Aan het hoofd van de provincie en de gemeente staan

  provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad. Hun

  vergaderingen zijn openbaar, behoudens bij de wet te regelen

  uitzonderingen.

 • 2.Van het bestuur van de provincie maken ook deel uit

  gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning, van het

  bestuur van de gemeente het college van burgemeester en

  wethouders en de burgemeester.

Artikel 126

Bij de wet kan worden bepaald, dat de commissaris van de Koning wordt belast met de uitvoering van een door de regering

te geven ambtsinstructie.

Artikel 127

Provinciale staten en de gemeenteraad stellen, behoudens bij de

wet of door hen krachtens de wet te bepalen uitzonderingen, de

provinciale onderscheidenlijk de gemeentelijke verordeningen

vast.

Artikel 128

Behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 123, kan de

toekenning van bevoegdheden, als bedoeld in artikel 124, eerste

lid, aan andere organen dan die, genoemd in

artikel 125, alleen

door provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad

geschieden.

Artikel 129

 • 1.De leden van provinciale staten en van de gemeenteraad

  worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders, tevens

  ingezetenen van de provincie onderscheidenlijk de gemeente,

  die voldoen aan de vereisten die gelden voor de verkiezing

  van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor het

  lidmaatschap gelden dezelfde vereisten.

 • 2.De leden worden gekozen op de grondslag van evenredige

  vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen.

 • 3.De artikelen 53, tweede

  lid, en 59 zijn van

  toepassing. Artikel 57a is

  van overeenkomstige toepassing.

 • 4.De zittingsduur van provinciale staten en de gemeenteraad

  is vier jaren, behoudens bij de wet te bepalen

  uitzonderingen.

 • 5.De wet bepaalt welke betrekkingen niet gelijktijdig met het

  lidmaatschap kunnen worden uitgeoefend. De wet kan bepalen,

  dat beletselen voor het lidmaatschap voortvloeien uit

  verwantschap of huwelijk en dat het verrichten van bij de

  wet aangewezen handelingen tot het verlies van het

  lidmaatschap kan leiden.

 • 6.De leden stemmen zonder last.

Artikel 130

De wet kan het recht de leden van de gemeenteraad te kiezen en

het recht lid van de gemeenteraad te zijn toekennen aan

ingezetenen, die geen Nederlander zijn, mits zij tenminste

voldoen aan de vereisten die gelden voor ingezetenen die tevens

Nederlander zijn.

Artikel 131

De commissaris van de Koning en de burgemeester worden bij

koninklijk besluit benoemd.

Artikel 132

 • 1.De wet regelt de inrichting van provincies en gemeenten,

  alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen.

 • 2.De wet regelt het toezicht op deze besturen.

 • 3.Besluiten van deze besturen kunnen slechts aan voorafgaand

  toezicht worden onderworpen in bij of krachtens de wet te

  bepalen gevallen.

 • 4.Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen

  geschieden bij koninklijk besluit wegens strijd met het

  recht of het algemeen belang.

 • 5.De wet regelt de voorzieningen bij in gebreke blijven ten

  aanzien van regeling en bestuur, gevorderd krachtens

  artikel 124, tweede

  lid. Bij de wet kunnen met afwijking van de

  artikelen 125

  en 127 voorzieningen

  worden getroffen voor het geval het bestuur van een

  provincie of een gemeente zijn taken grovelijk verwaarloost.

 • 6.De wet bepaalt welke belastingen door de besturen van

  provincies en gemeenten kunnen worden geheven en regelt hun

  financiële verhouding tot het Rijk.

Artikel 133

 • 1.De opheffing en instelling van waterschappen, de regeling

  van hun taken en inrichting, alsmede de samenstelling van

  hun besturen, geschieden volgens bij de wet te stellen

  regels bij provinciale verordening, voor zover bij of

  krachtens de wet niet anders is bepaald.

 • 2.De wet regelt de verordenende en andere bevoegdheden van de

  besturen van de waterschappen, alsmede de openbaarheid van

  hun vergaderingen.

 • 3.De wet regelt het provinciale en overige toezicht op deze

  besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan

  alleen geschieden wegens strijd met het recht of het

  algemeen belang.

Artikel 134

 • 1.Bij of krachtens de wet kunnen openbare lichamen voor beroep

  en bedrijf en andere openbare lichamen worden ingesteld en

  opgeheven.

 • 2.De wet regelt de taken en de inrichting van deze openbare

  lichamen, de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen,

  alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen. Bij of

  krachtens de wet kan aan hun besturen verordenende

  bevoegdheid worden verleend.

 • 3.De wet regelt het toezicht op deze besturen. Vernietiging

  van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens

  strijd met het recht of het algemeen belang.

Artikel 135

De wet geeft regels ter voorziening in zaken waarbij twee of

meer openbare lichamen zijn betrokken. Daarbij kan in de

instelling van een nieuw openbaar lichaam worden voorzien, in

welk geval artikel 134, tweede en derde

lid, van toepassing is.

Artikel 136

De geschillen tussen openbare lichamen worden bij koninklijk

besluit beslist, tenzij deze behoren tot de kennisneming van de

rechterlijke macht of hun beslissing bij de wet aan anderen is

opgedragen.

Hoofdstuk 8. Herziening van de Grondwet

Artikel 137

 • 1.De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals

  zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.

 • 2.De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of

  vanwege de Koning ingediend voorstel, een voorstel voor

  zodanige wet splitsen.

 • 3.Na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid,

  wordt de Tweede Kamer ontbonden.

 • 4.Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen

  beide kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering,

  bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen

  met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte

  stemmen.

 • 5.De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of

  vanwege de Koning ingediend voorstel, met ten minste twee

  derden van het aantal uitgebrachte stemmen een voorstel tot

  verandering splitsen.

Artikel 138

 • 1.Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstellen tot

  verandering in de Grondwet door de Koning worden

  bekrachtigd, kunnen bij de wet:

  • a. de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven

   bepalingen van de Grondwet voor zoveel nodig aan

   elkaar worden aangepast;

  • b. de indeling in en de plaats van hoofdstukken,

   paragrafen en artikelen, alsmede de opschriften

   worden gewijzigd.

 • 2.Een voorstel van wet, houdende voorzieningen als bedoeld in

  het eerste lid onder a, kunnen

  de kamers alleen aannemen met ten minste twee derden van het

  aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 139

De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal

aangenomen en door de Koning bekrachtigd, treden terstond in

werking, nadat zij zijn bekendgemaakt.

Artikel 140

Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd

zijn met een verandering in de Grondwet, blijven gehandhaafd,

totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is

getroffen.

Artikel 141

De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit

bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen

kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig

kunnen worden veranderd.

Artikel 142

De Grondwet kan bij de wet met het Statuut voor het Koninkrijk der

Nederlanden in overeenstemming worden gebracht.

De artikelen 139,

140 en 141 zijn van

overeenkomstige toepassing.

Additionele artikelen

Artikel I

De

artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin treden eerst na vier

jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in

werking.

Artikel II

Artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 blijft gedurende

vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn

van kracht. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren

worden

verlengd.

 • Artikel 54, tweede

  lid

  Van het kiesrecht is

  uitgesloten:

 • a. hij die

  wegens het begaan van een daartoe bij de wet aangewezen delict bij

  onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een

  vrijheidsstraf van ten minste een jaar en hierbij tevens is ontzet van

  het kiesrecht;

 • b. hij die

  krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke

  stoornis onbekwaam is rechtshandelingen te

  verrichten.

Artikel III [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel IV [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel V [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel VI [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel VII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel VIII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel IX

Artikel 16 is niet

van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld

krachtens het Besluit Buitengewoon

Strafrecht.

Artikel X [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XI [Vervallen per 02-11-1999]

Artikel XII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XIII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XIV [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XV [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XVI [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XVII [Vervallen per 25-03-1999]

Artikel XVIII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XIX

Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 en de

formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de

artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de

tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling

is getroffen.

 • Artikel

  81

  Het formulier van afkondiging der wetten is het

  volgende:

  “Wij” enz. “Koning der Nederlanden”,

  enz.

  “Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

  saluut! doen te weten:

  “Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat”

  enz.

  (De beweegredenen der wet).

  “Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en

  met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben

  goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en

  verstaan bij deze” enz.

  (De inhoud der wet).

  “Gegeven”. enz.

  Ingeval een Koningin regeert of het Koninklijk gezag

  door een Regent of door de Raad van State wordt

  waargenomen, wordt de daardoor nodige wijziging in dit

  formulier gebracht.

 • Artikel

  130

  De Koning doet de Staten-Generaal zo spoedig mogelijk

  kennis dragen, of hij een voorstel van wet, door hen

  aangenomen, al dan niet goedkeurt. Die kennisgeving

  geschiedt met een der volgende formulieren:

  “De Koning bewilligt in het voorstel.”

  of:

  “De Koning houdt het voorstel in overweging.”

Artikel XX [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXI [Vervallen per 02-11-1999]

Artikel XXII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXIII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXIV [Vervallen per 25-03-1999]

Artikel XXV [Vervallen per 25-03-1999]

Artikel XXVI [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXVII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXVIII [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXIX [Vervallen per 01-11-1995]

Artikel XXX [Vervallen per 02-11-1999]