Ben jij paranormaal begaafd?

gatewayJe weet iets wat je eigenlijk helemaal niet kunt weten- je voelt het gewoon! Ben jij je er wel eens van bewust, dat iemand naar je kijkt omdat je ogen voelt ‘prikken’ of ‘branden’. Of komt het voor dat je al weet wie jou belt als je de telefoon of je mobiel hoort rinkelen? Dan kan het zijn dat jij een goed ontwikkeld paranormaal vermogen hebt. Paranormaal betekent letterlijk: voorkomend, naast het normale waarnemen.

Liefst 2 miljoen Nederlanders zeggen wel eens zo’n paranormale ervaring te hebben gehad. En 30 procent zegt ervaring te hebben gehad met telepathie: weten wat een ander voelt of denkt. Nog eens 2 miljoen Nederlanders zeggen wel eens contact te hebben gehad met een overledene. Het geloof in het bovennatuurlijke is dan ook wijdverspreid.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau in 1997 blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders gelooft in telepathie en helderziendheid: 22 % weet het zeker, en 28% houdt het voor mogelijk. Voor de meeste mensen is het bovennatuurlijke inderdaad een kwestie van geloof. Je gelooft ‘gewoon’ dat er ‘meer’ is tussen hemel en aarde of je gelooft er niet in! [Psychologie Magazine okt. 2005]

De ziel vertegenwoordigt onze intuïtie

Paranormaal betekent ook: niet op natuurlijke wijze verklaarbaar of niets buitengewoons. En ja, paranormale begaafdheid bestaat wel degelijk. Iedereen beschikt over dit vermogen, maar niet iedereen maakt er gebruik van. Gebruik maken van je paranormale vermogen is niet anders dan gebruik maken van je zesde zintuig! Wij mensen kunnen met onze vijf zintuigen – ruiken, proeven, voelen, horen en zien – slechts selectief waarnemen. En dat gebeurt niet zonder reden. Om te voorkomen dat wij teveel informatie tegelijk op ons afkrijgen en waarnemen, heeft het lichaam en de geest (het verstand, het bewustzijn) een soort natuurlijke ‘informatiebegrenzer’ ingebouwd. Daarnaast hebben wij gedurende ons leven ook nog eens ons favoriete waarnemingsmethode ontwikkelt. Daardoor is de informatie die wij in ons opnemen niet compleet. Een bekend voorbeeld uit een politierapportage is het feit, dat er sterk afwijkende beschrijvingen zijn die direct na de gebeurtenis van een ernstig auto-ongeluk door meerdere aanwezige getuigen zijn opgegeven. We spreken in zo’n geval ook van een ‘selectieve perceptie’; een selectieve waarneming.

Dat komt doordat het rationele brein de binnenkomende prikkels verwerkt volgens een methode die te vergelijken is met een computer, om daarna op logische wijze de binnenkomende informaties te ontcijferen, te rangschikken en te selecteren in ‘bruikbaar’ en ‘niet-bruikbaar’ materiaal om dan uiteindelijk tot een eindconclusie – een allesomvattend beeld –  te komen. Niet alleen deze selectieve procedure, maar gelijktijdig zoekt het brein in een razendsnel tempo (milliseconden) als het ware naar gelijksoortige informatie – informatie die met een soortgelijke situatie kan worden geassocieerd – die opgebouwd zijn uit ervaringen en herinneringen die soms diep, heel diep verscholen liggen in onze geheugencellen uit ons verleden. Wat maar weinig weten en zich realiseren, is dat onze brein – ons verstand, niet de breinmassa zelf – onze geest is! Ja wel, ons verstand is onze geest, ons bewustzijn. En de geest is het submoleculaire deel van de totale energievorm dat uit allerlei energievormen bestaat, te weten gedachten en herinneringen aan gevoelens die opgeslagen zitten in de ziel. En nu weten we zo langzamerhand wel – als we de voorgaande Nieuwsbrieven Mei en Juni hebben gelezen –   dat de ziel onze intuïtie of ons buikgevoel vertegenwoordigt en in een veel bredere zin onze zesde zintuig is.

Toch is het ook zo dat veel mensen een beetje angstig tegenover dit fenomeen staan. Want diep in hun gedachte heerst de opgelegde overtuiging dat mensen die paranormaal begaafd zijn contact hebben met de ‘duivel’. Althans dat is ons verteld door sommige Kerkelijke Instanties. En juist deze beperkte gedachte belemmert onze persoonlijke groei, ons contact met Hogere Wezens, als we beseffen dat ieder van ons een innerlijk ‘Geleidingssysteem’ heeft. Het is een groter Bewustzijn. Het is een doorvoeld besef van zekerheid. En hoe meer je erop vertrouwt, des te meer zul je beseffen dat je erop kúnt vertrouwen. Hoe meer je vertrouwt op je innerlijk gevoel, hoe meer je intuïtie je zal gaan helpen. En juist dat is wat de ziel wenst ‘door te geven’ aan jou !

Maar juist op het buitenzintuiglijk waarnemingsniveau – dit perceptieniveau – kunnen talrijke mysteries van het Universum worden ontrafeld, waarna zal blijken dat ze helemaal niet mysterieus zijn. Omdat wij slechts vijf zintuigen gebruiken om ‘grip’ te krijgen op de wereld om ons heen en slechts vijf zintuigen gebruiken om haar op te bouwen, begrijpen we nog steeds niet dat het zesde zintuig ons gemeenschappelijke bindingselement is om een Nieuwe Wereld op te bouwen. Alles wat wij tot nu toe hebben gehoord over God en onze wereld, is via onze vijf zintuigen tot ons gekomen. Dit geldt voor de overgrote meerderheid van de wereldbevolking. Meer over God te weten komen met behulp van je zesde zintuig is taboe. Iedereen die dat ooit heeft gedaan, en die dat openlijk heeft verkondigd, is door het slijk gehaald en vervolgd, al eeuwen lang.

En dus is ons gevraagd om meer te weten over God die buiten onze zintuigen verblijft, door slechts vijf zintuigen te gebruiken. In feite gebruiken wij slechts twee zintuigen. Wat de meeste mensen over God weten, weten ze grotendeels door wat ze hebben gehoord of gelezen. Als hun gevoel over Gods Wezen afwijkt van wat ze gehoord of gelezen hebben, wordt ze verteld dat gevoel van zich af te zetten. Dergelijke gevoelens – zo wordt ze onder hun neus gewreven – zijn het ‘werk van de duivel’. En juist deze bekrompen gedachtegang zorgt dat vele veranderingen en vernieuwingen in de wereld stagneren. Anders gezegd: leer werken met je zesde zintuig; het is ‘gewoon’ en natuurlijk. Het zesde zintuig is door God aan een ieder gegeven.

Iedereen paranormaal begaafd?

Moet je ermee geboren worden?

Er zijn aanwijzingen dat wij allemaal beschikken over intuïtieve of bovennatuurlijke gaven – zo iets als het zesde zintuig – zo wordt beweerd door  enkele parapsychologische onderzoeken die zich in het begin van de twintigste eeuw voornamelijk op twee gebieden heeft gericht: buitenzintuiglijke waarneming  (telepathie, helderziendheid en precognitie) en psychokinese. Precognitie is het aanvoelen of voorzien van toekomstige gebeurtenissen. Psychokinese is het beïnvloeden of bewegen van materiële zaken met mentale kracht. Maar de wetenschappelijke eisen die aan de parapsychologie worden gesteld zijn erg streng. Sceptici eisen steeds méér bewijzen – en vooral bewijs dat de paranormale effecten zich consequent en constant blijven vertonen in verschillende laboratoria. En juist daar zit het probleem. Sommige onderzoekers vinden nooit wat, terwijl anderen juist altijd heel sterke resultaten vinden. Is het niet zo dat de verwachtingen van de onderzoekers invloed – positieve of negatieve gedachte is energie – zou hebben op de uitkomst van hun experiment? Of blijft het wetenschappelijk aantonen van het bestaan van de geest en de ziel – en dus bovennatuurlijke verschijnselen en krachten – een utopie?

In principe zijn wij eigenlijk allemaal ‘paranormaal begaafd’, want in werkelijkheid is het onze zesde zintuig die toegang geeft tot dit fenomeen. Paranormaal begaafdheid is niets anders dan de toegang tot de Spirituele DNA (Divine Natural Awareness= Goddelijk Natuurlijk Bewustzijn) of Codes van de Hogere Niveaus. En aangezien wij allemaal over een ziel, een geest en een lichaam beschikken – wij zijn een drieledig wezen – kunnen we zonder meer stellen dat wij ‘paranormaal begaafd’ zijn én dat wij allemaal beschikken over een zesde zintuig én dat we allemaal onbeperkt ‘toegang’ hebben tot de Hogere Wezens.

Paranormaal begaafdheid is niets anders dan het vermogen boven je beperkte ervaring uit te stijgen en een bredere kijk op alle zaken te hebben. Om iets méér afstand te nemen van onze dagelijkse,  rationele kijk op het leven. Afstand te nemen van ons interne complexe verwerkingscentrum, genaamd het geheugen of beter gezegd onze geest. Om méer te voelen dan de beperkte individuele persoonlijkheid waarvan jij je verbeeldt dat je het bent, voelen zou; om meer te weten dan hij of zij zou weten. Het is een vaardigheid om iets op te vangen van de grotere Waarheid om je heen, namelijk door je ontvankelijk op te stellen voor allerlei energievelden die om je heen draaien als licht- en energiebollen en dus waarneembaar én voelbaar zijn voor hen die zich ‘gevoelig’ willen opstellen. Iedereen draagt dus een paranormale gave in zich en wel in de vorm van en ziel, het zesde zintuig. Maar het paranormale vermogen is bij iedereen aanwezig, maar niet bij iedereen even sterk ontwikkeld. Het is niet zo dat je ermee geboren moet worden. Neen, iedereen draagt een ziel in en om zich heen en is dus ‘paranormaal begaafd’. Maar het is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Het is gelijk een spier die ‘getraind’ dient te worden. En het trainingsconcept zou dan voor iedereen zijn : ‘Leer vertrouwen op je innerlijke (buik)gevoelens’.

Intuïtie is het gehoor van de ziel

Soms ‘weten’ we iets, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is. Dat wordt vaak intuïtie genoemd, maar is het niet meer dan dat? Ons paranormaal vermogen is namelijk veel breder dan hoe we het kennen van de televisieprogramma’s, want onze intuïtie is het gehoor van de ziel. De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de lichtste trillingen van het leven ‘op te pikken’, om die energieën te ‘voelen, om de golven in het veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren. Je hebt zes zintuigen, niet slechts ‘vijf’. Dat zijn je reukzin, smaak, tastzin, gezicht, gehoor en …..weten. Zo werkt die paranormale begaafdheid. Elke gedachte die je hebt, zendt energie uit. De gedachte is energie. De ziel van de helderziende pikt die energie op. De echte helderziende zal er niet over nadenken wat iets betekent, maar gewoon meteen zeggen hoe die energie aanvoelt. Aldus kan een helderziende je vertellen waar aan je denkt. Elk gevoel die je ooit hebt gehad, zit in je ziel. Je ziel is te beschouwen als de totaalsom van al je gevoelens. Het is als het ware een opslagplaats van gevoelens. Al is het jaren geleden dat je ze daar hebt opgeslagen, een helderziende die waarlijk open staat, kan die ‘gevoelens’ hier en nu ‘voelen’. Dat is omdat zoiets als tijd niet bestaat. Alles gebeurt in dit moment; het nu-moment. Elke gebeurtenis zendt energiegolven uit, drukt een onuitwisbaar beeld af op de kosmische fotografische plaat. De helderziende ziet, of voelt, het beeld van ‘morgen’ alsof het op dit moment gebeurt. Wat ook zo is. Daarom kan een helderziende de ‘toekomst’ voorspellen.

Hoe ‘werkt’ paranormale begaafdheid? Er zijn drie grondregels over paranormale verschijnselen die je kunnen helpen begrijpen hoe het werkt. De drie regels zijn:

  1. Gedachten zijn energieën;
  2. Alles is altijd in beweging;
  3. Alle tijd is Nu!

Helderzienden zijn mensen die zich hebben opengesteld voor de ervaringen die het gevolg zijn van deze verschijnselen: trillingen. Soms nemen die de vorm aan van beelden voor de geestesoog. Soms van een gedachte in woorden. Iedere helderziende wordt er steeds beter in om die energieën te voelen. In het begin is dat niet gemakkelijk, want deze energieën zijn erg ‘licht’, erg vluchtig, erg subtiel. Zoals een heel licht briesje op een zomeravond, terwijl je dat niet zeker weet. Zoals een heel zacht geluid dat je in de verte meende te horen, maar dat je misschien ook niet gehoord hebt. Zoals een beeld dat je vanuit je ooghoek zag. Je kunt zweren dat je het zag maar als je er recht naar kijkt, is het weg. Verdwenen. Was het er wel? Dat is de vraag die de beginnende helderziende zich de hele tijd stelt. De ‘volgroeide’ helderziende vraagt zich dat nooit af, want door de vraag te stellen verjaag je het antwoord. Bij het stellen van die vraag moet jij je hersenen gebruiken, en dat is het laatste wat een helderziende wil.

Je intuïtie zich niet in je hersenen; niet in je geest. Om helderziende te zijn, moet je een open geest hebben. Want de intuïtie zit in de psyche, in de ziel.

 Hoe ‘werkt’ dat fysiologisch?

Misschien zendt de helderziende, zonder het te weten wat hij eigenlijk doet, een submoleculair component van zichzelf uit wanneer hij zich ergens intensief op concentreert. Zijn ‘gedachte’ verlaat het lichaam en slingert zich de ruimte in, en komt snel ver genoeg om in staat te zijn zich om te draaien en van een afstand van ‘nu’ dat jij nog niet ervaren hebt, te ‘zien’.

Een submoleculaire reis door de tijd. Het submoleculaire deel van de helderziende dat door zich te concentreren de energie van het beeld in zich heeft opgenomen, slingert zich terug naar het lichaam van de helderziende en neemt die energie met zich mee. De helderziende  ‘krijgt een beeld’ – soms gepaard gaande met een rilling – of ‘voelt een bepaald gevoel’ – en doet erg zijn best om de verkregen informatie niet te ‘verwerken’, maar deze eenvoudig direct te beschrijven. De helderziende heeft geleerd zich niet af te vragen wat hij ‘denkt’ of opeens ‘ziet’ of ‘voelt’, maar dat gewoon zo direct mogelijk te laten ‘doorkomen’.

Als weken later de gebeurtenis die hij gezien of ‘gevoeld’ heeft inderdaad optreedt, wordt de paranormaal begaafde helderziend genoemd, hetgeen dan natuurlijk waar is!

 Waarom zijn sommige voorspellingen ‘fout’? Waarom komen ze niet uit?

Omdat de helderziende niet de ‘toekomst voorspeld’ heeft, maar slechts een tipje van de sluier heeft opgelicht van één van de ‘mogelijke mogelijkheden’ die er in het eeuwige moment van het Nu worden waargenomen. Het is altijd de subjectieve keuze van de helderziende wat hij zag. Hij had net zo goed iets anders kunnen kiezen, iets wat niet strookte met zijn voorspelling. Het eeuwige moment bevat alle ‘mogelijke mogelijkheden’!

In de afgelopen miljoenen jaren is ‘alles’ al op verschillende manieren gebeurd. Het enige wat er overblijft voor jou, is dat jij kunt kiezen van welke kant je het bekijkt. Het is allemaal een kwestie van perceptie. Als jij je perceptie verandert, verander jij je gedachte en je gedachte schept jouw werkelijkheid. Elke uitkomst van elke situatie die jij je voorstelt, ligt al klaar! Het enige wat je hoeft te doen, is het te zien. Het te weten. Dat is wat er wordt bedoeld met: ‘Zelfs voor je vraagt, zal Ik geantwoord hebben’. In werkelijkheid zijn je gebeden al ‘verhoord’ vóór je hebt gebeden.

 Als alles nú gebeurt,wat bepaalt dan welk deel ervan ik, in mijn moment van het ‘nu’,ervaar?

Jouw keuzes, en je geloof in je keuzes. Dat geloof wordt geschapen door wat je over een bepaald onderwerp denkt, en die gedachten komen voort uit je perceptie; dwz. uit de ‘manier waarop je ertegen aan kijkt’. De helderziende ziet dus de keuzes die jij ‘morgen’ maakt, en ziet hoe zich dat afspeelt. Maar een ware helderziende zal je er altijd bij vertellen dat het niet zo hoeft te zijn. Jij kunt ‘opnieuw kiezen’ en de uitkomst veranderen!

 Contact met overledenen?

De vraag die hiermee te maken heeft, is ‘waarom zou iemand dat willen?’ Om te kijken of ze iets tegen ons willen zeggen, ons iets willen vertellen? ‘Als iemand aan gene zijde je iets wil laten weten, dan vindt hij of zij wel een manier om ervoor te zorgen dat jij dat te weten komt’, aldus een ingewijde. Dus maak je geen zorgen. De tante, de oom, de broer, de zus, de vader, de moeder, de echtgenoot, en de minnaar die zijn ‘heengegaan’, zijn verder gegaan op hun eigen Reis. Zij allen ervaren volmaakte vreugde. Ze zijn op weg naar volkomen begrip. Als een deel van dat wat zij willen, naar jou teruggekomen is – om te zien hoe het met je gaat, om je ervan bewust te maken dat het hun goed gaat, of waarom dan ook – vertrouw er dan maar op dat ze dat zullen doen. Kijk dan uit naar het ‘teken’ en pakt dat op. Doe het niet af als inbeelding, als ‘de wens als vader van de gedachte’, of als toeval. Kijk uit naar de boodschap en ontvang hem.

 Channelen?

Wat is channelen?

In het verleden werden de woorden ‘medium’ of ‘paranormaal begaafde’ gebruikt als men sprak over het contact met gidsen. Dit is nu vervangen door het woord ‘channel’.

Channelen is het openen van je kanaal naar hogere sferen. Het zal een sprong in je ontwikkeling teweeg kunnen brengen, want channelen is een krachtig middel tot spirituele ontplooiing en bewuste transformatie. Als je ‘channelt’ krijg je toegang tot de hogere sferen – een liefdevolle, collectief hoger Bewustzijn, dat wel God, AL-Wat-Is of Universeel Bewustzijn wordt genoemd. Channelen houdt in dat je bewust een mentale verandering teweegbrengt teneinde een verruimde staat van bewustzijn te bereiken die ‘trance’ – wakkere wakkerheid – wordt genoemd. Om deze trance-staat te bereiken dien je te leren je te concentreren, je eigen gedachten te negeren en ontvankelijk te worden voor Hogere Leiding. In deze ontvankelijke staat word je een kanaal om de hogere energieën door te geven, die je dan kunt gebruiken om iets goeds te creëren.

Je bent wellicht niet in staat deze sferen zo gemakkelijk en zo vaak te bereiken als je zou willen. Daarom helpen gidsen je om je natuurlijke gave te ontwikkelen, om contact met de hogere sferen te maken. Je gids zal je aanmoedigen en helpen je eigen innerlijk weten te ontdekken. Als je contact met je gids voortzet, bouw je aan een krachtiger, opener en verfijnder (constant) contact met de hogere sferen.

Channelen is een ingang naar meer liefde; in de hogere sferen is er een overvloed aan liefde. Channelen is een verbinding die je zal stimuleren, aanmoedigen en steunen. Het doel van je gids is je krachtiger, onafhankelijk en vol zelfvertrouwen te maken. Channelen kan je een groter begrip geven en je helpen antwoorden te vinden op vragen als ‘Waarom ben ik hier?’ en ‘Wat is de zin van het leven’. Channelen is het beklimmen van een berg vanwaar je een weidser uitzicht hebt. Maar channelen zal niet al je problemen oplossen. Het zal je alleen veranderen in de mate waarin jij zelf wilt veranderen. Jij bent het die gebruik kan maken van de woorden van wijsheid. Jij bent degene die actie zal ondernemen, het werk zal doen en het naar buiten zal brengen. Jij zult nog steeds verantwoordelijk zijn voor jou leven. Channelen versnelt eenvoudigweg de mogelijkheden tot groei en de ‘lessen’ die je moet ervaren. Het kan zijn dat je veel van je oude thema’s in je leven opnieuw beleeft en tenslotte oplost. Hoewel sommige van deze ervaringen aanvankelijk wellicht niet prettig zijn, zullen ze uiteindelijk resulteren in meer vreugde en meer kracht. Wees daarom open voor kleine veranderingen en wees dankbaar. Channelen – het contact  met je gids – kan je leven veranderen!

 Om meer te weten te komen over channelen adviseer ik om het boek ‘Contact met je gids’ van Sanaya Roman/ Duane Packer te lezen. Als je wilt leren channelen, is het van belang dat je dit zorgvuldig doet en het proces stap voor stap gaat opbouwen …… het liefst onder begeleiding van een ervaren deskundige, die vanuit zijn of haar hart werkt en niet vanuit het standpunt macht of geld redeneert!  

 Communicatie met geesten? Onzin of gevaarlijk?

Communicatie met geesten (geest is niet je gids) is mogelijk, maar je zult je moeten realiseren dat er ‘bijwerkingen’ en/ of ‘vervormingen’ van het ‘gehoorde’ kunnen optreden. Graag zou ik dan ook willen verwijzen naar het boek van Hans ten Dam, ‘Catharsis en Integratie’. Handboek Regressie- en Reïncarnatietherapie, 1e druk 1997 waarin op zeer uitgebreide wijze wordt ingegaan op verschillende groepen van entiteiten die allerlei onverklaarbare ziektebeelden teweeg kunnen brengen bij mensen.

Ook het meest recente artikel ‘Negatieve entiteiten; Wie, wat, waar?’ in ParaVisie – 4 juli 2009  – schets een uitstekend beeld over de vraag hoe wij het ‘werk’ van deze wezens (een energievorm) herkennen en ons, in het geval van negatieve varianten, beschermen tegen kwade invloeden?’ Thema’s als identiteit en persoonlijkheid verliezen, demonische krachten en somberheid, depressiviteit, oncontroleerbare handelingen, energieverlies en uitputting worden aangeroerd.

De vraag die mij nu nog rest, is of je een medium nodig hebt om bijvoorbeeld met wezens – b.v. geesten of entiteiten – die buiten hun lichaam leven te communiceren? Neen. In principe is iedereen in staat om te communiceren met geesten. Het vergt alleen veel geduld en veel oefening.

Soms kan het helpen om een medium in te schakelen. Er hangt veel van het medium of helderziende af én hun beweegredenen. Als iemand weigert om op deze manier met je te werken – of om op een andere manier ‘channel’ of ‘tussenpersoon’ te zijn – zonder er flink voor te worden betaald, ren dan zo hard mogelijk weg. Die persoon kan het alleen om het geld te doen zijn. Iemand die er alleen op uit is om je te helpen, vraagt niets voor zichzelf behalve wat er nodig is om dit werk te kunnen blijven doen. Als een helderziende of medium zich zó opstelt dat ze aanbiedt om je te helpen, zorg dan dat je alles doet wat je kunt doen om haar – op jouw beurt – te helpen. Maak van zo’n goede ziel geen misbruik door weinig of niets terug te geven terwijl je weet dat je meer kunt geven.

 Hoe ontwikkel je paranormale gaven?

 Ontwikkelen is in dit verband het enige juiste woord. Je kunt het vergelijken met een spier. Wij hebben hem allemaal, maar sommigen kiezen ervoor hem te ontwikkelen, terwijl anderen er niets mee doen en er dus ook veel minder mee kunnen. Om je ‘paranormale spier’ te kunnen gebruiken, moet je hem oefenen en gebruiken. Elke dag, de hele tijd. De spier is al aanwezig, maar hij is te klein en te zwak; onderontwikkeld. Af en toe heb je ergens een intuïtief gevoel over, maar je handelt er niet naar. Je hebt ergens een ‘vermoeden’ over, maar je negeert het. Je droomt iets of je ervaart ‘inspiratie’, maar je legt dat naast je neer en besteedt er nauwelijks aandacht aan.

  1. De eerste stap in de ontwikkeling van die paranormale begaafdheid is, te beseffen dat je erover beschikt en het te gaan gebruiken. Schenk aandacht aan elk intuïtief idee dat je ergens krijgt, aan alles wat je voelt, aan elk ‘vermoeden’ dat je bevangt. Schenk er aandacht aan!
  2. Handel vervolgens naar wat je ‘weet’. Laat je verstand je er niet van weerhouden. Laat je angst je niet inpalmen.
  3. Hoe meer je onbevreesd op je intuïtie afgaat, hoe meer je intuïtie je te hulp zal komen. Het was er al, maar nu geef je er pas aandacht aan.

 Advies

 Helderzienden – zogenaamde professionele helderzienden – die zichzelf willen verrijken, beloven je vaak dat ze met hun paranormale gaven dingen kunnen bereiken, zoals ‘een verloren geliefde terugbrengen’, ‘je geld en roem bezorgen’, tot ‘gewichtsverlies’ aan toe. Ze beloven je dat ze dat kunnen doen, maar alléén als je betaalt. Ze zijn zelfs bereid iemand anders ‘te lezen’ – je baas, je geliefde, een vriend – en jou er alles over te vertellen. Ze zeggen: ‘Neem iets mee. Een sjaal, een foto, een voorbeeld van hun handschrift.’ En ze kunnen je iets over die ander vertellen. Vaak heel wat. Want iedereen laat een spoor na, een ‘paranormale vingerafdruk’; een energierestje. En iemand die er echt gevoelig voor is, kan dat waarnemen.

Maar een oprecht begaafde zal je nooit beloven dat zij een ander naar je zal doen terugkeren of van gedachten zal doen veranderen, of welk effect dan ook met haar paranormale ‘begaafdheid’ zal bewerkstellingen. Een ware helderziende – iemand die haar leven wijdt aan het ontwikkelen en gebruiken van deze gave – weet dat er nooit met de vrije wil van de ander mag worden geknoeid, en dat je nooit iemands gedachten mag binnendringen, en dat iemands psychische grenzen nooit mogen worden overschreden!

Er bestaan natuurwetten in het materiële Universum, en één van die wetten is de wet van oorzaak en gevolg’. Eén van de belangrijkste wetten van oorzaak en gevolg luidt aldus: ‘Al het veroorzaakte gevolg wordt uiteindelijk door het Zelf ervaren’!

Hans Zevenboom

www.millennium-visie.org

www.hetnieuweinzicht.nl

www.nieuwespiritualiteitforum.com

Dit vind je misschien ook leuk...