Nederland is een illegale nepstaat

meineed-beatrix

De Nederlanders hebben nooit kunnen kiezen voor de huidige staatsvorm. Ons uitgangspunt is, dat alleen een bij grote meerderheid van het Nederlandse volk goedgekeurde staatsvorm de enig legitieme is. Alle andere staatsvormen zijn ongeldig, illegaal, zelfs crimineel als het er op aankomt.

Op 13 mei 1940 overtrad het staatshoofd Wilhelmina de Nederlandse Grondwet van destijds door de regering te verplaatsen naar een plaats buiten de grenzen van het Rijk.

Artikel 21 van de destijds vigerende Grondwet der Nederlanden luidde immers:

“In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.”

Maar op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina het volgende plechtig gezworen:

“Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!”

Wat is dus een plechtige eed van “hooggeplaatsten” waard? Volstrekt niets, als het aan de zogenaamde “oranjes” is gelegen!

Dus het Nederlandse volk heeft ook geen snars te maken met het onbevoegd gezag wat sinds 18 mei 1940 is gevestigd door Reichskommissar Seys-Inquart namens de Nazi-bezetters. In feite zitten wij hier nog steeds met de rechtsopvolgers van dat “Hitler-kabinet”, want na de “bevrijding” kwam het staatshoofd haar illegale plek weer innemen, zonder enige vorm van soevereiniteitsoverdracht. Alleen het Duitse leger capituleerde, maar dat is niet hetzelfde. De soevereiniteit kón ook niet worden teruggegeven, want die was nimmer in het bezit geweest van het volk, noch het staatshoofd.

Nederland is dus niet veel meer dan een illegale nep-staat met 16,5 miljoen inwoners, geregeerd door een “Regering van Amsberg I “ (1980-2013), illegaal, onbevoegd, ondemocratisch en compleet in verval.

En het kan nog erger: belangenverstrengeling tot in de meest groteske proporties. Een staatshoofd, die hoofd van de regering is, voorzitter van haar eigen privé rechtbank en groot-aandeelhouder van een lange rij multinationele ondernemingen, waarvan de meeste een enorme belasting op het milieu leggen (Shell, KLM, DSM, Unilever, AKZO-Nobel, BP, Billiton, Oranje-Nassau, AVR-Gansewinkel), een enorme belasting op de welvaart (ABN-Amro, NHM, NCF), nog daargelaten wat deze verzameling parasieten ons jaarlijks aan belastinggeld kost. Dit staatshoofd heeft met het principe “Trias Politica” (scheiding der machten) helemaal niets te maken, want de wetten worden door het staatshoofd getekend (of tegengehouden), de uitvoerende macht ligt bij haar eigen regering en de rechterlijke macht wordt door haarzelve benoemd.

En het kan nóg veel erger.

Vanuit het verleden dient zich een schier oneindige stroom van wantoestanden aan, die betrekking hebben op het staatshoofd en haar entourage. Of het gaat om haar grootouders en hun gedragingen, haar vader en moeder, haar zusters en aangetrouwde “adel” of haar eigen kinderen: er is ALTIJD wat! Bovendien zwellen de geruchten steeds meer aan, dat zoon Friso is geliquideerd, schoondochter Mabel is kalgestellt, schoondochter Maxima niet meer in de hand is te houden en Willem Alexander totaal geen interesse meer heeft in een bestaan als “staatshoofd”.

In de komende weken zullen we zien hoe decadentie degenereert tot een onhoudbare situatie. We zullen zien, dat de troonswisseling geen opgelegde zaak is. We zullen meemaken, dat andere krachten rondom dat zogenaamde koningshuis aan de touwtjes begint te trekken en rücksichtslos opruiming houdt, ter wille van de overdracht van het gestolen kapitaal van minimaal € 100 miljard. Na de uitschakeling van Friso is het duidelijk geworden, dat het is te doen om dat gigantische vermogen. Net zoals wij, weet die familie hoe laat het is en waarom ze van de Nederlanders gestolen goederen in moeten leveren bij andere criminelen. Voordat het te laat is!

Wij, Nederlanders hebben voor deze puinhoop van “oranje” niet gekozen en als we dat alsnog wel zouden mogen, dan is het over en uit met deze groot-criminele en feodale toestand. In de komende weken zullen wij aandacht schenken aan het feit dat Nederland een ondergeschoven kindje van Europa is geworden. Het land moet alleen nog worden uitgemolken een leeggetrokken, om het berooid en verpauperd onder de vleugels van een ongekozen Centrale Brusselse bureaucratie verder te laten modderen. Wij verwijten de verkwanseling van wat er na de oorlog nog resteerde van deze nep-staat in de eerste plaats het staatshoofd, die immers ook een “plechtige eed” heeft gezworen:

Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.

Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!

(Dat beloof Ik!)[2]

De “onafhankelijkheid en het grondgebied verdedigen en bewaren”?

Deze eed is dus ook niets waard gebleken. Wij zijn niet onafhankelijk en ook nooit geweest. Misschien voeren orangisten het excuus aan, dat mevrouw niet gelovig is, zodat zij onbewogen meineed heeft gepleegd. Orangisten geven overal een draai aan, als ze er maar beter van worden en als ze maar tegen de macht aan kunnen schurken.

De AANKLACHT

In het stuk BASTAARDEN OP DE TROON is voldoende duidelijk aangetoond, dat dit staatshoofd geen rechten op de troon kan laten gelden – wij weten dat en zij weet dat ook. Het is een lange litanie van onrechtmatigheden, criminele handelingen, minachting voor hun financierders geestelijke mankementen.

Er moet een Aanklacht worden geformuleerd om twee eeuwen wanbeleid en crimineel handelen recht te zetten een de soevereiniteit te brengen waar ze hoort: bij de burger. De “feestelijkheden” van 200 jaar “Democratie” moeten worden afgeblazen en worden omgezet naar het einde van 200 jaar Bezetting. In 1813 is nergens voor gekozen, over alle Grondwetten voor Nederland is nooit gekozen, over de troonswisselingen is nooit gekozen, over geniepige staatsgrepen hebben wij nooit een oordeel kunnen vellen. Alle wetgeving is onrechtmatig en mag niet worden getoetst aan de Grondwet. Nederland kent geen Constitutioneel Hof, onafhankelijk en op basis van een volksjury handelend.

De Aanklacht zal moeten worden opgedeeld in vele sub-aanklachten en personeelsgerelateerde aanklachten. Daar kunnen wij niet mee naar een Nederlandse rechtbank, noch een Internationaal Hof, daar moeten wij mee naar een Volkstribunaal, ingesteld door de gekozen Constitutionele Raad. Als in 1813 al een illegale staatsgreep is uitgevoerd, dan is deze door de onwettigheid van Wilhelmina’s troonsaanvaarding teniet gedaan. Helemaal bizar wordt het als we weten, dat de opheffing van de regering op 13 mei 1940 nimmer is teruggedraaid en de facto het Hoge Commissariaat van het Derde Rijk is overgedragen aan een tweeledig onwettig staatshoofd. In de eerste plaats geen recht op de functie staatshoofd en in de tweede plaats vijf jaar eerder afstand gedaan. Iedere verzetsbeweging die de “oranjes” niet aanstonden werd door de bezetter geëlimineerd. Deze over lijken gaande familie heeft het pad geëffend, doch Het Verenigde Verzet kon in feite als enige legitieme rechtsopvolger van dat Hoge Commissariaat worden gezien. Het Verzet werd echter vertegenwoordigd door collaborateur/landverrader/topdeserteur Bernhard, het werkelijke verzet speelde bij de capitulatie geen enkele rol. Maar ook de privé-oorlog van de “oranjes” in Indië is met onschuldig bloed besmeurd. Dienstplichtigen die naar de grondwet handelden en weigerden naar Indië te vertrekken zijn gestraft en zijn er voor vastgezet – een schoolvoorbeeld van de omgekeerde Nederlandse rechtsstaat.

De Aanklacht zal voorzien in keihard bewijs, dat moedwillig met behulp van buitenlandse machten en criminele ondersteuning een regering met een onwettig staatshoofd volstrekt ILLEGAAL en strafbaar is. Alle handelingen van kabinetten zijn daardoor illegaal en politici strafbaar. Het is bekend, dat de Haagse Politieke Kaste nimmer mee zal werken de misstanden bloot te leggen, immers zij zijn gecorrumpeerd Rijksambtenaar, trouw gezworen aan een illegaal staatshoofd en aan een onrechtmatig tot stand gekomen Grondwet en Koninkrijksstatuut. Alle wetten zijn aan nietigheid onderhevig, mits de soevereine burger ze alsnog bekrachtigt.

De Aanklacht zal in stukjes en beetjes worden verzameld en gepubliceerd. Veel werk is er al aan gedaan. Tachtig procent van het werk is namelijk zelfstandig denkvermogen en het respecteren van de mede-burgers, ongeacht politieke gezindheid, geloof, kleur en intelligentie. Wij ploeteren allemaal op een akker die niet de onze is.

En dat gaan we anders doen – dat is ons primair recht.

Wij laten de “tegenstanders” maar even aan het woord: “Dan moet u die Aanklacht maar indienen bij de rechter!” We spraken net van 80% zelfstandig denkvermogen….. Moeten wij met die Aanklacht naar de Nederlandse rechter, benoemd door en trouw gezworen aan een illegaal staatshoofd en vervolgens “recht” spreekt met wetboeken in de hand, die zijn ondertekend en bekrachtigd door een illegaal staatshoofd? 99% kans dat de Aanklacht “niet ontvankelijk” wordt verklaard en 1% kans dat recht wordt gesproken “in naam der koningin”. 100% kansloos bij voorbaat dus…..

De pre-ambule van de Aanklacht zal dus moeten aangeven, dat alleen een Volkstribunaal recht kan spreken en zich zal moeten baseren op het principe van Natuurrecht van Hugo de Groot en de uitspraak zal moeten toetsen aan een de Grondwet van de Soevereine Constitutionele Republiek “in naam des Volks”.

Bron: herstelderepubliek.wordpress.com

Dit vind je misschien ook leuk...