BV Nederland, een papieren slavenonderneming

Koopmansland Nederland
In onze tijd van economische totaaldictatuur hoeft het ons niet meer te verbazen, dat de gehele sociaal-maatschappelijke structuur in Nederland deel uit maakt van één groot internationaal handelsnetwerk. Alles en iedereen is daarbij deel geworden van dit handelsnetwerk in de vorm van handelswaar. De mens én de natuur zijn product én productiemiddel, waar geld mee te verdienen valt. Door middel van allerhande belastingen die in alle gebieden van het menselijk leven worden geheven, is het geheel van het leven binnen een economisch handelskader geplaatst. Belastingen worden geïnd middels aanslagen. Deze woordkeuze laat heel concreet zien dat die belastingen ook werkelijk aanslagen zijn op onze levensenergie. Dus wie zijn de werkelijke terroristen, die het voor elkaar hebben weten te krijgen om jaarlijks gelegaliseerde aanslagen op ons leven te plegen? Daarnaast worden er bakken met geld verdiend aan alle ongemakken en zelfs alle gemakken van het menselijk bestaan op deze planeet. De op papier zelfbenoemde en bekrachtigde overheid van de BV Nederland maakt deel uit van het grootste en machtigste internationale terreurnetwerk.

Ook het maken van bijvoorbeeld (verkeers)fouten is voor de nationale handelsonderneming BV Nederland een mogelijkheid om geld aan te verdienen, middels het heffen van boetes. Gij zult boeten voor uw misdragingen!!! Terwijl de fouten die op het beleidsmakende ‘directieniveau’ van de nationale en internationale handelskaders worden gemaakt, zonder financiële of andersoortige belastende consequenties onder het hoogpolige Perzische tapijt worden geschoven van de politiek bedrijfsmatige achterkamers. Om dit misleidende spel, dat slechts een papieren basis heeft, mogelijk te maken zijn er nationale en internationale juridische constructen geschapen, om psychopathisch ingestelde lieden in naam van juridisch immuun gemaakte rechtspersonen werkzaam te laten zijn. Deze constructen zijn zo geslepen vormgegeven dat die psychopathisch ingestelde lieden misdaden tegen de mensheid kunnen plegen, zonder daar persoonlijk verantwoordelijk voor te hoeven worden gesteld.

Het scheppen van juridisch immune rechtspersonen is een manier om zich als individu achter te kunnen verbergen en de eigen verantwoordelijkheid en vooral aansprakelijkheid te kunnen ontlopen. Dit spel van verstoppertje spelen, laat zien hoe onvolwassen en amoreel ons maatschappelijk systeem in de basis is. Overal kan men zien hoe mensen zich achter organisaties en uiteindelijk het systeem  kunnen verschuilen, daarbij orders uitvoerend die moreel/ethisch gezien niet door de beugel kunnen. De grootste volkerenmoorden zijn mogelijk gemaakt doordat alle er bij betrokkenen zich gedroegen als slechts een uitvoerend deel van het systeem en hun menselijke waardigheid daarbij  weggooiden en dus eigenlijk de naam mens niet meer waard waren te dragen. Dit gebeurt nu nog dagelijks. Verderop in dit artikel zul je zien dat wij allemaal onbewust mee worden gezogen in het verstoppertje spelen doordat overheden met onze naam spelen. Dit artikel wil daarom een licht werpen op het met alle individuele kracht tevoorschijn komen en jezelf niet meer te laten verstoppen.

Illusionaire macht
De macht die de beleidsmakende psychopaten aan de top menen te bezitten ontlenen zij slechts aan de multinationale criminele organisaties op wiens loonlijst zij staan, of waar zij de eigenaar(s) van zijn. Hun individuele macht is eigenlijk nul komma nul. Als individu wegen zij in belangrijkheid geen gram zwaarder dan jij of ik. Het is slechts het dragende netwerk waar zij deel van uit maken, dat hen een vorm van macht verleend. Het heeft er alle schijn van dat dit dragende netwerk een soort van magische macht verleend aan haar leden, die voor hen die daar gevoelig voor zijn een verblindend effect heeft. Ongetwijfeld hangt daar voor zowel hen die verblinden, als hen die verblind worden een hoog prijskaartje aan.

Koningin Beatrix zou bijvoorbeeld zonder haar netwerk van de Oranje-clan en haar Shell- c.q. Bilderberg-netwerk, dat voornamelijk een op papier vastgelegde macht bezit, als mens totaal niets te betekenen hebben. Daarbij is er binnen het machtverlenende netwerk een gedragsmatige code afgesproken, die alles met het eerder genoemde prijskaartje te maken heeft. Men kan dus stellen dat een ieder binnen het netwerk met handen en voeten gebonden is aan de geldende gedragscode op straffe van uitsluiting van de macht en eventueel ergere meer fatale straffen.

Ook de mensen op het laagste niveau van de sociaal-economische ladder, ontlenen veelal hun onmacht eveneens aan de aan hen opgedrongen uiterlijke sociaal-economische omstandigheden. De gedragscodes die daar mee samenhangen hebben ook zo hun prijs. Dit alles is dus enkel op uiterlijkheid gebaseerd, conform de ideologie van een oppervlakkig gefundeerde schijnwereld.

Koloniale koopman
De Nederlandse koopmansgeest heeft een koloniaal verleden. Het is in feite een heel opmerkelijk gegeven dat een klein onbetekenend rivierdeltalandje in Noordwest-Europa als de 17e eeuwse Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, later de Bataafse Republiek en nog later de constitutionele monarchie der (ver)Nederlanden, gebaseerd op de kleptocratische dictatuur van het Huis van Oranje, wereldwijd haar koloniale machtsindruk heeft achter kunnen laten. Het zal vast heel interessante informatie opleveren wanneer men uitzoekt, welke krachten die koloniale expansiedrang van dit kikkerland aan de Noord-, Zuider- en Waddenzee hebben mogelijk gemaakt.

De eerste vennootschappen ontstonden rond 1600. Engelse en Nederlandse koopvaarders creëerden het aandelensysteem, zodat de overzeese gebieden effectief konden worden geplunderd. Deze particuliere ondernemingen werden gefinancierd door investeerders die schepen, soldaten, zeelieden, kolonisten en handelaars inhuurden om de goederen te halen. De ondernemingen werden door het Rijk beschermd en hadden monopolieposities met exclusieve rechten om hun gang te gaan. Ze waren bovendien beperkt aansprakelijk: als de tocht niet slaagde, dan waren de investeerders hun geld kwijt, maar zij hoefden schuldeisers niet terug te betalen. Bron.

Daar waar de politiek in de loop der eeuwen zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau een duivelpact is aangegaan met het (multinationale) bedrijfsleven en de belangen van dat bedrijfsleven en de rest van een financiële elite eenzijdig is gaan behartigen, zijn de tot werk- en belastingslaaf gemaakte mensen gedoemd het leven van een human cattle-bestaan te leiden. Dit gedachteconcept verder volgend is het logisch dat men meent dit werk- en loonslavenvee te kunnen slachten en offeren in oorlogen, indien de economische noodzaak dit vereist in het wereldwijde expansionistische geopolitieke machtsspel.

De tot slaven veroordeelden worden, voor zover zij onwetend zijn van hun slavendom, als marionetten zowel van binnenuit als van buitenaf gestuurd in de door de economische marionettenspelers gewenste richting van de slachtbank. Als sidekick worden zij daarbij nog eens financieel volledig leeg gemolken. Zo beschouwd zijn de historisch gegroeide feodale machtverhoudingen tussen grootgrondbezitters en slaven, pachters, horigen, lijfeigenen, onderdanen en moderne loonslaven door de eeuwen heen in wezen nooit gewijzigd. Ook de op een zogenaamd historisch inzicht aangaande deze feodale machtsverhoudingen gebaseerd socialistisch/communistisch systeem,  heeft de kern van deze elitair feodale machtsverhoudingen nooit op enige manier gewijzigd. Eerder versterkt en bekrachtigd. Het socialistisch/communistisch systeem was slechts een social engineering-experiment ter lering en de vermaak van de duistere hoeders der menselijke kudde.

Menselijke kapitaalverzilvering
De economische belasting van het totale menselijk leven laat zien dat alles dat met dit menselijk leven te naken heeft, inclusief de mens zelf, onderhevig is gemaakt aan economische wetmatigheden. Er is een oogkleppencultuur gecreëerd, waarbinnen alle sociaal-maatschappelijke verhoudingen tot economisch uit te buiten markten gemaakt zijn. Waarbij, geheel volgens het economisch Darwinisme,  de sterksten het heft in handen hebben en dus zullen overleven. Ogenschijnlijk is er op geen enkele manier te ontsnappen aan het belastende juk van een overheid die haar burgers op alle mogelijke manieren financieel laat boeten voor het recht op leven. Niet voor niets wordt er in economische kringen op moderne wijze gesproken over menselijk kapitaal en human resource management. Daarbij hoort nu eenmaal ook dat binnen de aan allen opgedrongen economische realiteit, dit menselijk kapitaal te verzilveren zou moeten zijn. De verzilvering van het menselijk kapitaal wordt gedaan door middel van belastingen en het verhandelen van papieren menselijke identiteiten op de effectenbeurs.

Ondanks het feit dat in ‘voortrekkersland’ de Verenigde Staten van Amerika de slavernij officieel sinds enkele eeuwen is afgeschaft, wordt deze daar in een weliswaar moderne variant officieus nog steeds volop voortgezet. De VS vervult op allerlei gebied een voortrekkersrol, hetgeen in de moderne globale corporale society zichtbaar wordt, doordat in ieder land de bevolkingen door een elitaire directie van de daar aanwezige nationale handelsonderneming, op alle levensgebieden geketend worden binnen economische afhankelijkheidsstructuren.

Daar de economie en de dominerende partijen daarin ons sociaal/maatschappelijke leven tot een slavenmaatschappij hebben gemaakt, gebaseerd op ogenschijnlijk onontkoombare afhankelijkheidsverhoudingen, is het van het grootste belang om te beseffen hoe wij als individuele slaaf tot handelswaar zijn gemaakt en worden gebruikt door de manipulerende zogenaamde ‘vrije’ marktpartijen. Om onszelf vrij te kunnen maken is het belangrijk om te leren zien hoe wij geketend zijn en hoe wij die ketenen kunnen doorbreken. We kunnen die ketenen wel willen ontkennen en niet willen zien, ze blijven daarmee echter wel aanwezig en versterken ze eerder dan ze te verslappen. Zij die ons ketenen zullen er echter alles doen om ons geketend te houden. Ze zullen er niet voor terugdeinzen om psychiatrische etiketten te gaan plakken en ons op te sluiten, zoals met Erwin Lensink is gebeurd. Dit kan men echter alleen met individuele gevallen doen. De kracht van het getal zal een heel andere realiteit kunnen bewerkstelligen.

Alleen maar op papier
Wanneer we de historische ontwikkelingen van het ontstaan van natiestaten bekijken, dan kan men waarnemen dat door verschillende oorlogen, volksverhuizingen en dergelijke, grenzen van nationale staten steeds aan verandering onderhevig zijn geweest. Iedere nieuwe wijziging werd en wordt in de moderne tijd met officiële verdragen op papier bekrachtigd. Daarmee kunnen we vaststellen dat natiestaten in feite alleen op papier bestaan. Heb je ooit een in de natuur aanwezige scherpe scheidslijn gezien tussen het ene en het andere ecologische gebied, of zijn de door mensen geschapen grenzen tussen landen in de natuur eveneens zichtbaar? Ook de kunstmatige vergrotingen van natiestaten tot zogenaamde economische handelsblokken, zoals de Europese Unie (EU), de North American Free Trade Agreement (NAFTA), de Afrikaanse Unie, de Association of South East Asian Nations (ASEAN) en een aantal andere varianten, ontlenen hun bestaan slechts aan op papier ondertekende en bekrachtigde verdragen.

Daarnaast wordt het beleid binnen alle handelsorganisaties, zoals de World Trade Organisation (WTO), de General Agreement on Tarifs and Trade (GATT), de G7, G8 en G20, via op papier vastgelegde en bekrachtigde overeenkomsten vorm gegeven. Ook voor de door de bevolkingen van drie nationale staten verworpen Europese Grondwet en haar nodeloos gecompliceerd gemaakte en daarmee niets veranderende vervolg, het Verdrag van Lissabon, geldt hetzelfde. Zij bestaat slechts op papier en heeft daarom in de echte mensenwereld geen enkele betekenis. Daarmee kunnen we onszelf de volgende meest wezenlijke vraag stellen, namelijk;

Is hetgeen op papier bestaat wel overeenkomstig de werkelijkheid, of is het een illusionair geschapen misleidende schijnwerkelijkheid, die alleen bestaansrecht heeft doordat grote groepen mensen die accepteren en dus bekrachtigen?

Papieren tijgers
Zo worden alle wetten en andere lokale, nationale en internationale regelgevingen op papier vastgelegd en bekrachtigd, door mensen die slechts hun autoriteit ontlenen aan de door hen op papier toegewezen functie. Dit vaststellende, kan ik als kritisch en zelfstandig denkend individu alleen maar concluderen, dat wij in een wereld van papieren autoriteiten, papieren machtsverhoudingen en papieren onderdrukkingsmechanismen leven. Kortom, we leven in een op papier geschapen illusionaire wereld, die ook slechts alleen op papier bestaansrecht heeft. Daarnaast zijn jij en ik en ieder ander levend mens, een mens van vlees en bloed die hun bestaansrecht niet ontlenen aan papieren bekrachtigingen. Wij zijn wie we zijn en leven omdat we leven. Daar hebben we in wezen geen papieren bekrachtiging of papieren verkrachting van onze ware identiteit voor nodig.

Het vastleggen op papier van door machtwellust geïnspireerde acties van al dan niet bewuste duivelsaanbidders, heeft een occulte achtergrond. Daarmee menen geestelijke entiteiten in onze tijd in onze driedimensionale wereld van materiële vormen hun macht te moeten bekrachtigen. Het is een occulte wetmatigheid dat geestelijk ongevormde krachten in onze materiële wereld pas hun volledige werkzaamheid krijgen, wanneer zij hun macht in aardegebonden begrippen en handelingen hebben bevestigd. Hetgeen in de Faust van Goethe wordt weergegeven in de Proloog in de Hemel:

De Heer: Gij moogt ook dan u vrij doen kennen:
‘k Heb u en uws gelijken nooit gehaat.
Van alle geesten, die ontkennen,
Is het de spotter, die mij ’t minste schaadt.
Des mensen werkkracht kan te licht aan ’t sluimren raken,
Hij mint de luie rust maar al te wel:
Daarom geef ik hem gaarne zo’n gezel,
Die prikkelt, drijft en moet als duivel waken.
Doch gij, waaracht’ge godenzonen,
Verblijdt gij u in ’t levend rijke schone!
Het wordende, dat eeuwig schept en leeft,
Omgeev’ u met der liefde zachte slippen,
En wat in bevende verschijning zweeft,
Bevestigt dat in blijvende begrippen
. Bron. (pagina 52)

Hetgeen hierboven wordt weergegeven betreffende het in blijvende begrippen bevestigen van het eeuwig scheppende en levende, geldt ook voor het tegenbeeld van de duivelse tegenkrachten. Tevens laat het dichtwerk de Faust zien dat een verdrag met de geestelijke entiteit van de duivel Mephistopheles, ook in de aardse vormenwereld op papier moet worden bekrachtigd door het gesloten pact te ondertekenen met het eigen bloed van Faust. In occulte kringen heeft het bloed van de mens een zeer bijzondere betekenis, daar het in het bloed aanwezige ijzer spiritueel gezien is verbonden met de kracht van de menselijke individualiteit.

Digitale Voodoo
Waar het hier dus om gaat is dat men ons in een schijnwereld, die slechts op papier of in geval van monetaire valuta als digitale gegevenheden bestaat, wil ketenen. In ons digitale tijdperk worden ook onze prédigitale papieren identiteiten gedigitaliseerd, waarbij allerlei lichaamseigen kenmerken, zogenaamde biometrische gegevens in computers worden opgeslagen. Vingerafdrukken, pasfoto’s die gelaatsherkenning mogelijk maken, irisscans,  DNA-afdrukken en wie weet welke lichaamseigen gegevens men nog meer wil vastleggen, zullen het mogelijk maken om een op fysieke kenmerken gebaseerde uiterlijke nepidentiteit vast te leggen. Deze zal de papieren identiteit in digitale vorm gaan vervangen. Daarbij zal het vastleggen heel letterlijk genomen moeten worden. Het geeft hen die dit vastleggen omwille van hun machtsagenda willen doordrukken de mogelijkheid om onze ziel, die in het lichaam woont waar al de vastgelegde fysieke biometrische gegevens mee samenhangen, door middel van moderne Voodooachtige en dus op occulte wijze te beïnvloeden.

Burger Slaven Nummer
In ons kleine kikkerland, dat in vergane koloniale tijden één van de grootste slavenhandelende naties was,  heeft de slavernij een moderne vorm gekregen door het Burger Slaven Nummer (BSN). Officieel heet dit het Burger Service Nummer. Maar welke service er door de staat op basis van dit nummer wordt verleend aan degene aan wie dit nummer is gegeven, is totaal onduidelijk. Daarom lijkt mij die naam dan ook volkomen misleidend. Het gegoochel met woorden en benamingen werkt in de belangenverstrengeling tussen politiek en multinationaal bedrijfsleven dan ook zeer verhullend en uiterst misleidend. Veeleer wordt dit nummer gebruikt om ieder individu binnen het economisch dictatoriale systeem van een eenduidig herkenbaar identiteitskenmerk te voorzien, waar alle officiële economische handelstransacties vanuit de overheid betreffende het individu mee kunnen worden gekenmerkt. Het is te vergelijken met de koeien die verplicht van gele oormerken worden voorzien.  Het BSN is dus veeleer een service die de staat aan haar eigen handelsonderneming verleent, door de bevolking te nummeren. Een nummer is immers gemakkelijker digitaal te verwerken dan een mens van vlees en bloed met een geïndividualiseerde persoonlijkheid.

Ongetwijfeld hangt er aan dit Burger Slaven Nummer een digitale streepjescode, die de verbinding met de ontmenselijkende digitale wereld moet vormgeven. In moderne ziekenhuizen zie je het gebruik van de persoonsgebonden barcode al steeds meer voorkomen. Het BSN staat prominent vermeld op alle officiële documenten die te  maken hebben met economische transacties van de overheid en al haar marionettenorganisaties met haar burgerslaven. Van paspoort tot zorgpas van de zorgverzekering, rijbewijs, alle belastingsdocumenten, loonafschriften, boetebeschikkingen van het Centraal Justitieel Incassobureau en overige overheidspapieren staat dit BSN aangegeven. Het nummer geeft op een geheel door de Powers That Be gelegaliseerde wijze aan, dat wij hun slaaf zijn en door hen worden bezeten. Zij willen ons daarmee ontzielen (dus ontmenselijken) en in hun gekoppelde databestanden digitaal herkenbaar maken. Zij willen ons daarmee laten zien dat wij slechts een nummer zijn in een door hen opgestelde papieren en digitale financiële bedrijfsstaatshuishouding.

Het is dan ook zeer bijzonder om tot de ontdekking te komen dat alle overheidsorganen ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ministeries, politie, gemeenten, RIVM, Centraal Orgaan Asielzoekers, Bureau Jeugdzorg en ongeacht welke andere overheidsorganisatie, ze staan allemaal ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hetgeen inhoudt dat ze allemaal secundaire handelsondernemingen zijn binnen de primaire staatshandelsonderneming BV Nederland. Overal valt winst uit te halen.

Nationale papieren illusie
Iedere staat, land, provincie of gemeente is slechts een papieren entiteit, evenals onze door de staat bepaalde burgerlijke identiteit ook slechts alleen op papier bestaat. Iedere vijf jaar moeten wij een door de overheid verstrekt ‘identiteitsbewijs’ kopen en moeten daar flink voor betalen, zonder dat wij ons ooit de eigenaar mogen noemen van dat identiteitsbewijs. We betalen voor iets dat we nooit zullen kunnen bezitten. Hoe tegenstrijdig is dit met iedere andere economische transactie waarbij het ruilmiddel geld wordt gebruikt om diensten en goederen van eigenaar te laten verwisselen. Daarmee is de gelegaliseerde zwendel in identiteitsbewijzen een winstgevende handel.

Vanuit het standpunt van de alleen op papier bestaande overheid, is het logisch dat wij ons papieren  identiteitsbewijs niet kunnen bezitten. De overheid is immers een zelfbenoemd heer en meester in de wereld van papieren bedrog. Zij stelt immers in de door haar gecreëerde Alice in Wonderlandwereld alle papieren regels vast. Zij blijft die machtspositie behouden zolang ieder mens van vlees en bloed zich blijft conformeren aan het door de papieren overheid opgedrongen uiterlijke identiteitsbesef.

Internationale papieren illusie
Ook overkoepelende internationale organisaties als de EU, VN, andere organisaties van landen, het IMF, de Wereldbank, andere monetaire instituten en alle internationale samenwerkingsverbanden zijn entiteiten die slechts op papier bestaan. Alleen middels ondertekende verdragen hebben zij hun bestaansrecht. In de reële wereld van mensen van vlees en bloed, kunnen deze organisaties niet eens bestaan en hebben zij dan ook geen enkele macht. We hebben er middels onze onbewuste toestemming vanaf onze geboorte, door de geboorteaangifte bij de papieren entiteit van de gemeentelijke burgerlijke administratie (GBA), zelf aan bijgedragen dat wij opgenomen zijn in een  bureaucratische matrix van machtsverhoudingen. Onze ouders die ons aangaven bij het GBA wisten ook niet beter en wij als net geborenen nog minder. Zij hebben echter onbewust het nieuwe leven dat zij hebben helpen te ontstaan uit eigener weliswaar geconditioneerde beweging weggegeven aan de papieren staatkundige handelsnatie, die de BV Nederland heet. Daarmee hebben zij hun kind onbewust tot handelswaar en bezit gemaakt van die BV Nederland. De BV Nederland, die een dependance is van de Global Corporate Society, ontleend  haar bestaansrecht enkel en alleen aan onze dagelijkse instemming met een valse papieren identiteit, waarmee men handel drijft.

Namegame
Telkens wanneer wij accepteren dat de overheid met onze officiële in de geboorteakte opgetekende geboortenaam, in mijn geval Arend met de familienaam Zeevat,  in al haar economische transacties met ons met verschillend weergegeven namen gaat spelen en wij dat met onze (onbewuste) bevestiging daarvan bekrachtigen, bekrachtigen wij tevens onze horigheid, onderdanigheid aan dit papieren systeem. In geval van mijn naam zijn er onder andere de volgende naamsvormen mogelijk:

–          A. ZEEVAT
–          ZEEVAT A.
–          AREND ZEEVAT
–          ZEEVAT AREND
–          En misschien nog wel meer

Op acceptgiro’s, bankpassen, paspoorten, ID-kaarten, OV-chipkaarten, boetes, belastingsaanslagen en vele andere economisch, dus op financiële uitmelking  georiënteerde transacties van de overheid of van één met haar verstrengelde instituties, verschijnt altijd één van de varianten van mijn officiële geboortenaam Arend, geboren met de familienaam Zeevat.

Regelnevenland Nederland
Nederland staat sinds de tijd van voor WOII bekend als een land dat er een zeer zorgvuldige bevolkingsregistratie op nahoudt. Dit heeft het mede mogelijk gemaakt dat met behulp van de Nederlandse arm der wet, de politie, in vergelijking met andere landen in Europa relatief gezien het grootste aantal Joden kon worden afgevoerd naar de Nazi-kampen. In 1936 ten tijde van de opkomst van het Nazisme, was het de ‘christelijke’ politicus Colijn die ondanks het aanstormende Nazi-gevaar  aangaf dat de Nederlandse bevolking rustig kon gaan slapen:

“Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.”

Waarom zei hij dat? Hij wist misschien wel dat de Nederlandse overheid binnen het internationale handelsondernemingnetwerk in de toekomst een specifieke rol te vervullen zou hebben. Een rol die na de Tweede Wereldoorlog door het van Nazi-sympathieën doordrongen Oranjehuis onder leiding van Prins Bernhard met veel verve werd vormgegeven. In de eerste plaats deed Bernhard dat door zijn koninklijke eega Juliana naar de achtergrond te dringen en zichzelf een prominente rol toe te eigenen binnen het internationale geopolitieke machtsspel. Hij was samen met de CIA in 1954 de grondlegger van de Bilderberg-groep in het Bilderberg Hotel te Oosterbeek nabij Arnhem. In deze eerste Bilderberg-bijeenkomst werd de toekomst van Europa, het ontstaan van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de latere Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de daaruit voortkomende Europese Unie (EU) vormgegeven.

Actie-reactie
Wat velen niet weten is dat de door de WOII ontstane scheiding in Europa met een IJzeren Gordijn ter afsluiting, er een spel van actie en reactie met het Oost-Europese Russische Sovjet-blok is ontstaan. Het ontstaan van de NAVO riep als reactie in het oosten van Europa het Warschaupact op. Het ontstaan van het economische handelsblok EGKS/EEG in het westen, deed in het oosten als reactie de Comecon ontstaan. Verder uitte dit actie/reactiespel tussen West- en Oost-Europa zich in een decennia voortdurende wapenwedloop. Waarbij men zich af kan vragen hoe reëel die was en of deze geen deel uitmaakte van een grote polariserende mind control-operatie, die de geesten van de Europeanen moest ketenen in een collectieve angstpsychose voor een nucleaire oorlog. Zodat men daarna zonder al te veel moeite de rest van het keteningsproces kon uitvoeren.

De op economische machtsmotieven gebaseerde nationale staten overstijgende koepelorganisaties waren en zijn niets anders dan verhulde nazistische machtsvormen. Waar de sociaal-culturele identiteiten van de diverse Europese bevolkingen economisch mee werden ingelijfd en door een  economisch dictatoriaal fascistische laarzenparade werden vermorzeld. De huidige sociaal-economische realiteit van de diverse Europese bevolkingen doet dit bevestigen. Controle en niets anders dan controle is het uitgangspunt van deze economische machtsblokvorming.

Nederland is bij uitstek een land dat zich qua volgzame volksaard ten aanzien van autoriteiten het beste leent om een pioniersrol te vervullen met betrekking tot de ontwikkeling van een moderne op technologie gebaseerde Big Brotherstaat.

In vele zaken loopt Vernederland voorop bij het implementeren van vernieuwende technologische snufjes om de bevolking en al haar doen en laten in kaart te brengen. Luchthaven Schiphol was jaren geleden één van de eerste luchthavens ter wereld die begon met de identificatie via irisscans voor de snelle zakenlui, die zonder tijdsverlies door de douane wilden vliegen om zo snel mogelijk in de Viproom te kunnen loungen. Om onder het genot van een stevige borrel, in afwachting van hun vlucht naar andere oorden hun handelsnetwerkbelangen te kunnen behartigen. Het is de bedoeling dat deze snelle douaneafwikkeling voor iedere Nederlandse passagier beschikbaar wordt gesteld. Waarna tijdens de vlucht alle handelingen van de passagiers zullen worden vastgelegd.

Wij weten waar je was
Ik heb nog geen land in Europa gezien waar zo ontzettend veel camera’s langs snelwegen, provinciale wegen en op andere publieke plaatsen staan als in ons gezellig kneuterige Vernederland. De Big Brohter-infrastructuur is in ons Vernederland volledig uitgekristalliseerd. Onlangs nog gaf de huidige minister van Justitie en Onveiligheid Opstelten aan, de gehele bevolking te willen monitoren bij al hun bewegingen op de nationale wegen. Onder het mom van experimentele projecten aangaande het rekeningrijden of het terugdringen van de spitsdrukte en filevorming zijn in verschillende regio’s in het land slimme camera’s geïnstalleerd.

Die projecten waren echter slechts een dekmantel voor de dwangneurotische controle van de psychopaten in Den Haag, die door de mond van Opstelten lieten weten dat zijn plan voor totale monitoring van de weggebruikers geen extra investeringen vergden, daar de infrastructuur van camera’s al aanwezig was. Ook kwam een Rotterdamse politiechef met het idee om van iedere Vernederde-lander een DNA-profiel op te slaan. Geen journalist, jurist of welke andere medeburger die zich publiekelijk druk maakte over deze ongegeneerde vervolgstap richting een openlijk fascistische controlestaat in dit aan regels ten gronde gaande Vernederland. Daarnaast liet minister Donner weten dat de controle door burgers van overheidsbeslissingen maar eens moest stoppen.

Vrije Mens?
Met een door economische machtsbelangen gedirigeerde overheid is het begrip vrijheid absoluut niet te verenigen. Een overheid die een totale verachting ten toon spreidt ten aanzien van de mensen wiens belangen zij zou moeten vertegenwoordigen en op wie zij financieel parasiteert, verdient het om met al haar leugens en bedrog ontmanteld te worden. Deze overheid is er alleen maar op uit om de feodale machtverhoudingen te handhaven en individuen te knechten tot de dood er op volgt. Het ontmantelen van de leugen- en bedrogmachine die de staatsoverheid heet, hoeft niet op een gewelddadige wijze te gebeuren.

Wanneer bevolkingen op grote schaal gaan inzien hoe ze al eeuwen belogen, bedrogen en  gemanipuleerd zijn, is de kans natuurlijk heel reëel dat die bewustwording met een ontlading van agressie richting overheid, haar instituties, haar ambtenaren en haar financierende opdrachtgevers (de bankiers) zal plaatsvinden. Die agressieve ontlading is echter totaal contraproductief, daar de overheid er natuurlijkerwijs om machtsredenen voor heeft gezorgd dat zij het monopolie bezit op het gebruik van geweld. Met de ontwikkeling van de meest verschrikkelijke wapens om bevolkingen blijvend te knechten en eventueel uit te roeien zal een zich in een blinde agressie ontladende strijd van bevolkingen, altijd gewonnen worden door hen die zich op machtsposities bevinden. De ontwikkelingen in Noord Afrika en het Midden Oosten hebben dit in de laatste maanden op duidelijke wijze getoond.

Daarom is het van het grootste belang om de leugenmachine van de overheid op haar meest kwetsbare plek te treffen. Namelijk door de duistere nu nog op papier, maar zich snel verder ontwikkelende virtueel geschapen, leugenwereld te ontmaskeren en in het volle licht te plaatsen. Naarmate steeds meer mensen zullen beseffen, hoe zij met hun eigen onbewust geconditioneerde bekrachtiging van een  van een niet bestaande identiteit hun eigen slavendom in stand houden, zal de macht van de papieren/virtuele overheidstijger in toenemende mate verzwakken. Wij kunnen eenvoudigweg de directie van de BV Vernederland de laan uit sturen door massaal ons vertrouwen in haar op te zeggen.

Gemeenschap van Vrije Mensen
Binnen de gemeenschap die zich rond het Platform Argusoog aan het formeren is, is er een groep van mensen bezig te onderzoeken hoe zij bij kunnen dragen aan het vrijmaken van de mens uit de illusionaire matrix van machtsmisbruik. Zij zijn aan het onderzoeken hoe die schijnwereld in elkaar zit. Door dit te leren doorzien willen zij op een ervaringsgerichte wijze met deze materie bezig zijn. Zodat hun bevindingen met ieder die daar voor open staat gedeeld kunnen worden en een ieder zijn/haar bijdrage kan leveren aan het ontmantelen van een ontmenselijkende schijnwerkelijkheid. Op het Platform Argusoog is daarom bij het Community-deel een ruimte gecreëerd waar wederzijdse ervaringen gedeeld kunnen worden.

In onze tijd draait alles om bewustwording. Het belangrijkste daarbij is, willen wij werkelijk vrij zijn, om de ketenen van onvrijheid te leren kennen en te doorzien. Het doorzien ontkracht de macht van de ketenen waarmee overheden ons knechten. Natuurlijk zijn die uiterlijke ketenen een weerspiegeling van onze innerlijke ketenen. Want ons slavendom hangt natuurlijk niet alleen maar samen met onze slaven producerende samenleving. Willen wij werkelijk vrij zijn, dan hebben we ook heel wat innerlijk werk te verrichten. Het zijn immers onze innerlijke neigingen tot en gevoeligheid voor verslavingen, die ons tot een slaaf maken van in de uiterlijke wereld ruim aangeboden verslavingen.

De Vrije Mens is in mijn beleving een mens die vrij is van zowel innerlijke als uiterlijke dwangmatigheden. Die vrijheid kan alleen maar ontstaan door bewustwording en de ontwikkeling van zelfkennis. Daarbij is het van belang om in te leren zien wat in ons, ons er toe drijft om onze ingeboren kracht en individualiteit op te geven voor de aangeleerde ketenen van het slavendom. Het allerbelangrijkste is dat je beseft een mens van vlees en bloed te zijn, met een daarin wonende autonome geestelijke individualiteit.

Dus voel jezelf vrij, denk jezelf vrij en wees vrij jezelf

en

stimuleer anderen hetzelfde te doen

Aanbevolen literratuur:

http://renescience.punt.nl/

http://www.anarchiel.com/dossiers/freemania/

http://www.anarchiel.com/dossiers/vrijmensophetland/

http://video.google.nl/googleplayer.swf?docid=-6019992706449012651

http://spiritualeconomicsnow.net/

http://thefreemanperspective.blogspot.com/

http://worldfreemansociety.org/Welcome+Page

http://www.fmotl.com/

http://www.youtube.com/watch?v=D–5iFc2Ng0

http://www.youtube.com/watch?v=8aO1E8HEeF4

http://freemanontheland.com/

Zoek zelf verder op Freeman on the land

Auteur: Arend Zeevat
Bron Afbeelding: Bert Bos

Dit vind je misschien ook leuk...